Geoveta har arbetat med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för bergtäkten Broberget i Västerås kommun. Vi upprättade MKB som en del av tillståndsprocessen i samband med bergtäktens etablering. Sedan dess har täkten vuxit och under 2016-2017 fick Geoveta återigen uppdraget att upprätta en uppdaterad MKB när Broberget Bergtäkt ansökte om utökning av sin täktverksamhet. Geoveta är täktens miljösamordnare och tillsammans med Broberget Bergtäkt AB har vi upprättat och lämnat in Ansökan om utökat täkttillstånd samt yrkande av tillstånd avseende kross- och sorteringsverksamhet.

Miljökonsekvensbeskrivning för Bergtäkt Broberget behandlar följande:

 • Energianvändning
 • Bränsleförbrukning
 • Transporter
 • Utsläpp till luft
 • Utsläpp till vatten
 • Dammbekämpande åtgärder
 • Förvaring och hantering av kemikalier, oljeprodukter, sprängmedel, avfall och farligt avfall
 • Uppställning av arbetsmaskiner
 • Säkerhetsåtgärder som skydd mot förorening av mark och grundvatten
 • Efterbehandling
 • Biologisk mångfald
 • Geologiskt intressant miljö
 • Påverkan på ytvattenrecipient
 • Påverkan på ett flertal enskilda brunnar med hänsyn till vibrationer och sprängningsarbete, geohydrologiska aspekter och brunnarnas konstruktion

Uppdragsgivare: Broberget Bergtäkt AB, Tomas Nogelius

Uppdragsledare Geoveta: Eva Rönnberg