Geoveta arbetar med referensprovtagning av ytvattenrecipienter i samband med byggnation av Förbifart Stockholm. Vi övervakar flöde och vattenkvalitet i de vattendrag som kan komma att påverkas av Förbifart Stockholm. Vi övervakar även vattenkvaliteten i Mälaren i de områden där tre hamnar anläggs tillfälligt för transport av berg och arbetsmaskiner.

Recipientprovtagningarna behandlar följande:

  • Provtagning i vattendrag och provtagning i Mälaren från båt för analys avseende fysikaliska egenskaper, anjoner, närsalter, metaller, alifater, aromater, PAH:er och tennorganiska föreningar
  • Fältmätningar avseende siktdjup, syrehalt, salinitet, konduktivitet, pH och temperatur
  • Löpande rapportering och sammanställning i årsvisa rapporter
  • Upprättande av kontrollprogram

Uppdragsgivare: Trafikverket, Tomas Holmström

Uppdragsledare Geoveta: Eva Rönnberg