paa-vattnetGeoveta är ett konsultbolag inom miljö och geovetenskap och fungerar som expertstöd och problemlösare.
Det innebär att vi har ett brett och djupt kunskapsområde gällande innehåll och fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska processer i mark och vatten. Vi mäter och analyserar i fält, bedömer vad som är onaturliga halter och skeenden, förstår orsakerna och ger åtgärdsförslag.


Hantera miljörisker innan de förvandlas till miljöproblem

Anlita Geovetas erfarna och miljöengagerade konsulter redan på ett tidigt stadium i ditt projekt. Då kan du undvika bygg- och miljöproblem och ta reda på vilka föroreningar som du riskerar att orsaka eller förvärra. Geoveta hjälper dig att kartlägga föroreningarnas utbredning och orsaker och ger dig förslag på åtgärder för att säkra miljön. På det sättet försäkrar vi dig om att ditt projekt inte orsakar miljöproblem och att rätt förebyggande åtgärder vidtagits när ingrepp sker i miljöer med risk för föroreningar eller andra miljörisker. Alla Geovetas tjänster utförs enligt gällande riktlinjer.

Läs gärna mer om vilka tjänster vi kan erbjuda och om hur vi arbetar i vår informationsfolder Kunskap på djupet.


Lediga jobb

Vi välkomnar spontanansökningar och tar regelbundet in studenter och praktikanter. För närvarande är vi särskilt intresserade av dig som är dagvattenutredare, byggnadsingenjör, geotekniker eller har kompetens inom förorenad mark. Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar vad du kan tillföra oss. Skicka din ansökan till info@geoveta.se


Integritetspolicy

Geoveta AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. I vår Integritetspolicy finns mer information om vilken typ av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål och på vilken laglig grund. Där finns också information om vart du vänder dig med frågor kring vår personuppgiftsbehandling.


Kvalitetssäkring

Geovetas sbcert ISO 9001 ISO 14001

Geoveta är certifierade avseende kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.