Klimatanpassning och skred

Dagens komplexa samhälle ställer krav på riskhantering i planprocessen. Bebyggelsen förtätas och bristen på oexploaterad och hållfast mark gör att även mer instabil mark bebyggs. Under de senaste 100 åren har stora skred blivit vanligare, vilket kan bero på skyfall och havsnivåförändringar till följd av klimatförändringar och att den naturliga jämvikten har rubbats genom människans ingrepp. Framtida klimatrelaterade händelser såsom häftigare regn, stormar, snöoväder, översvämningar och höga vattenstånd kan få konsekvenser för instabil mark.

I och med förändringen i plan- och bygglagen från 2011 har kommunerna fått större möjligheter att genom lagstöd driva fram och införa klimatanpassade åtgärder. I kommunernas översikts- och detaljplaner ges möjlighet att ta hänsyn till det förändrade klimatets effekter och ange bestämmelser för att höja beredskapen inför klimatförändringarnas konsekvenser. Geoveta erbjuder ett flertal tjänster som syftar till att hjälpa kommuner och andra aktörer i arbetet med att införa klimatanpassade åtgärder.

Initialt är det viktigt att identifiera riskområden som har ler- och siltjordar, som ligger i lutande terräng och i närheten av vatten. Denna typ av undersökning är grundläggande och har till syfte att identifiera områden där mer omfattande utredningar är nödvändiga. Geoveta kan även ta fram en skredutredning för ett specifikt område i syfte att bedöma om en detaljerad (fördjupad) studie är nödvändig och i så fall rekommendera fältmätningar och uppskatta kostnader. Vi tillhandahåller också stöd till kommuner som avser att söka bidrag för förebyggande åtgärder.

Omfattning av översiktlig undersökning:

 • Kartläggning av ler- och siltjordar
 • Kartläggning av topografiskt känsliga områden
 • Områden i närheten av vatten som kan vara känsliga för mänskliga ingrepp
 • Identifiering av områden där detaljerad utredning kan bli nödvändig

Bedömning av ras- och skredutredning för ett specifikt område:

 • Kompilering av all tillgänglig geografisk och geoteknisk information i ett specifikt område
 • Bedömning av om detaljerad studie krävs enligt Skredkommisionens rekommendationer
 • Ge förslag på nödvändiga fältmätningar, uppskattade kostnader samt tidsplan
 • Bedömning av om bidrag för åtgärder kan sökas

Omfattning av detaljerad undersökning:

 • Kompilering av geotekniska mätningar
 • Beräkningar av hållfasthet
 • Rekommendation om förstärkande åtgärder

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss!