Eva Rönnberg

Eva har mer än 15 års erfarenhet av branschen och jobbat som konsult sedan 2001 och fungerat som handläggare, provtagare, uppdragsledare och sakkunnig. Exempel på arbetsområden är riskanalyser/kontrollprogram, provtagningsprogram för förorenad mark och vattenfrågor inklusive grundvatten, markvatten och ytvatten samt ansökan om vattenverksamhet, provtagning, fältanalyser, utvärdering av provresultat, miljöinventeringar och åtgärdsförslag. Eva är utbildad vid Stockholms universitet.

073 – 347 12 61
eva.ronnberg[at]geoveta.se
VD/ Fil Mag i geovetenskap

Karl Johan Lenneryd

Karl Johan är utbildad miljöingenjör med inriktning mot vattenteknik och är specialiserad på ekotoxikologiska riskbedömningar av föroreningar i naturen. Hos Geoveta AB har Karl Johan sedan 2007 arbetat med miljöfrågor i byggsektorn där han bland annat utför miljöinventeringar, provtar byggnadsmaterial, upprättar miljöplaner och tar fram förslag på miljövänliga materialval. Han arbetar även som miljösamordnare i byggprojekt, gärna i samband med miljöcertifieringar av byggnader i systemet Miljöbyggnad. Karl Johan är utbildad PCB- och asbestsanerare och agerar som byggledare i samband med en sanering.

073 – 347 12 65
karl-johan.lenneryd[at]geoveta.se
Fil Mag i miljövetenskap

Peter Flygare

Peter har 30 års erfarenhet som konsult inom bygg- och anläggningsbranschen, där han bland annat inriktat sig mot tredjemansfrågor. Med specialistkunskaper inom juridik och ansvarsfrågor har han arbetat med skadeutredningar och skaderegleringar i samband med byggnation i berg och mark och fungerat som uppdragsledare i större infrastruktursprojekt. Han har även arbetat som kvalitets- och miljösamordnare under fyra år. Peter är utbildad vid Hjalmar Lundbomsskolan i Kiruna samt Stockholms universitet.

08 – 410 112 60
peter.flygare[at]geoveta.se
Byggnadsingenjör

Elisabet Carlsson

Elisabet har en kandidatexamen inom miljö- och geovetenskap från Stockholms universitet innehållande kurser som miljövetenskap, klimat- och vattenlära och samhällsplanering inklusive GIS. Examensarbetet är en hydrogeologisk studie över hantering och omhändertagandet av lakvatten på Frutorps avfallsupplag i Flen och var en del av miljöarbetet i Flens kommun. Arbetet utfördes lokalt tillsammans med representant från Flens miljöförvaltning. Utöver kandidatexamen finns utbildning inom statistik och kulturgeografi samt flera års erfarenhet inom administration på Elisabets tidigare arbetsplatser. Elisabet arbetar sedan 2012 på Geoveta som geovetare, huvudsakligen som miljöprovtagare i mark och vatten men även sidekick i diverse provtagningsuppdrag samt administrativt stöd på kontoret.

Elisabet Carlsson

073 – 347 12 66
elisabet.carlsson[at]geoveta.se
Fil kand i geografi och miljö

Camilla Rydén

Camilla har en magisterutbildning inom miljö- och geovetenskap som genomförts på Stockholms Universitet. Hennes kandidat omfattas av kurser inom bland annat geologi, hydrologi samt kvartärgeologi och naturgeografi. Som fördjupningsarbete utförde hon ett 2 månader långt biogasprojekt i Kenya. Under magisteråret har Camilla även läst miljökemi, ekotoxikologi, miljöskyddsteknik samt miljölagstiftning och MKB. Hon har även vidareutbildat sig i inomhusmiljöfrågor. Det avslutande examensarbetet utfördes på Österåkers Kommun i samband med praktik och var inriktat mot enskilda avlopp. Genom sin utbildning är Camilla specialiserad mot enskilda avlopp samt mark- och vattenfrågor.

073 – 347 12 62
camilla.ryden[at]geoveta.se
Fil Mag i Miljövetenskap

Michaela Petcovic

Michaela har en kandidatexamen i biogeovetenskap och en master i marinbiologi från Stockholms universitet. Hennes utbildning har innefattat bland annat ekologi, miljövård, MKB, marklära, landskapsanalys, GIS, fiskbiologi och akvatisk ekologi. Michaela har erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar, GIS-sammanställningar, provfiske, växtinventeringar och arbete med EU:s ramdirektiv för vatten. Idag arbetar hon som uppdragsledare i projekt som innefattar riskbedömning av förorenad mark, sanering, skadeutredning, åtgärdsprogram för vatten, utredning avseende geoteknik, skredrisk, geokemi, hydrologi och dagvatten. Michaela är även certifierad miljöprovtagare enligt Nordtest.

08 – 410 112 60
michaela.petcovic[at]geoveta.se
Vattenekolog

Bodil Ivarsson

Bodil har en kandidatexamen i miljövetenskap från Stockholms universitet och har läst kurser i bland annat hydrologi, miljögeokemi, naturgeografi och kvartärgeologi. Examensarbetet inkluderade vattenprovtagning och undersökning av representativiteten för Stockholm Vattens provtagningspunkt i Lilla Värtan. Bodil har tidigare erfarenhet av bland annat administrativt arbete inom Stockholms stad och av att arbeta som processtekniker vid reningsverk. Hos Geoveta arbetar Bodil framför allt med provtagning i fält och som administrativt stöd på kontoret.

073 – 347 10 42
bodil.ivarsson[at]geoveta.se
Fil kand i miljövetenskap

Sofie Ericsson

Sofie Ericsson har en kandidatexamen i biologi och geovetenskap, en magisterexamen i miljö- och hälsoskydd och en masterexamen i marinbiologi från Stockholms universitet. Hennes examensarbeten har handlat om bekämpningsmedels påverkan på organismer i mangrove, och pH- och sedimentationshantering i utgående vatten vid tunnelbyggen. Sofies utbildning innefattar bland annat geologi, MKB, ekotoxikologi och miljöskydd. Tidigare har Sofie arbetat på kommun som handläggare för enskilda avlopp, bergvärme och dricksvattentäkter under flera år.

070-316 48 28
sofie.ericsson[at]geoveta.se
Fil Mag Miljö- och hälsoskydd

Anders Gunnarson

Anders är maskinoperatör, har mångårig erfarenhet av entreprenadbranschen och sköter grävning med grävmaskin och borrning för provtagningar i mark. Han sköter även handhavandet av båt vid provtagningar till sjöss och innehar fartygsbefälsexamen klass VIII samt maskinbefälsexamen klass VIII.

076-140 82 47
anders.gunnarson[at]geoveta.se
Maskinist & fältgeotekniker

Elena Sugrue

Elena har en magisterutbildning inom företagsekonomi. Hon har mer än 20 års erfarenhet av redovisning och bokföring. De senaste fyra åren har hon arbetat på Tele2 med löpande redovisning, årsredovisning och deklarationer.

076-836 54 06
elena.sugrue[at]geoveta.se
Ekonom

Magnus Hellqvist

Magnus är disputerad geovetare vid Uppsala universitet med inriktning mot kvartärgeologi, med en bakgrund inom både kvartärgeologi, arkeologi och geografi. Magnus har inom sin forskning studerat landskapsutveckling, människans roll och påverkan i landskapet, och miljöutveckling. Han har internationell erfarenhet av projektledning, utbildning och undervisning och fältarbete inom mark och jord inom geologi, landskapsutveckling och människor, klimat- och miljöutveckling bl.a. markrörelser, översvämningar, erosion och av människor omvandlade landskap. Magnus har även mycket fälterfarenhet med mark och jord via forskning, undervisning, arbete vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) och uppdrag för bl.a. arkeologiska organisationer och företag. Hos Geoveta arbetar Magnus med utbildning, provtagning och handläggning av frågor som mark och jord, landskapsutveckling, klimatanpassning, geoteknik och geohydrologi.

072-254 12 03
magnus.hellqvist[at]geoveta.se
Geovetare/Fil dr i kvartärgeologi

Irene Killander

Irene har en masterexamen inom miljövetenskap från Moqueguas Nationella Universitet, Peru. Examensarbetet bestod av att utvärdera dimpotential med hjälp av dimfångarsystem i Ancons kullar under “El Niño”, sommaren 2015-2016 i Lima, Peru. Irene har tidigare erfarenhet av bland annat vattenprovtagning och arbete som hälsoskyddsinspektör på en gruvanläggning under uppbyggnad. På Geoveta jobbar hon främst med miljö-och geoteknisk undersökning, fältprovtagning, GIS, Geosuite och AutoCAD.

073-424 91 96
irene.killander[at]geoveta.se
Miljö- och geokonsult

Nina Rantakokko

Nina har en licentiatexamen i geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och geokemi vid Stockholms universitet. Nina har under sin tid på universitetet haft fältstudier i Europa och Marocko och studerat gnejser i södra Oman. Hon har läst kurser inom bland annat berggrundsgeologi, mineralogi, strukturgeologi, geokemi, jordartslära, kemi, hydrogeologi, kartografi, GIS och miljövård. Hon har en yrkesbakgrund som 2D och 3D CAD-projektör, gruvkartör (malmgeolog) för sulfidmalmer och berggrundsgeolog för SGU. Hon har undervisat i NO ämnen för grundskolans åk 8-9 samt undervisat på universitetsnivå inom strukturgeologi och petrologi. Hos Geoveta arbetar hon främst med sulfidbergutredningar, fältkontroll och utvärdering av geovetenskaplig information och geokemi. Hon stötta även upp i projektering, fältarbete och hydrogeologi.

kontaktperson miljökonsult

073-055 57 94
nina.rantakokko[at]geoveta.se
Berggrundsgeolog, geovetare och geokemist

Anton Almgren

Anton har en kandidatexamen i geovetenskap från Stockholms universitet. I utbildningen har han fått en bred överblick över många olika områden inom till exempel geologi och geokemi, naturgeografi, GIS och fjärranalys, hydrologi, marin geologi samt geovetenskapliga fältmetoder. I sitt examensarbete utvärderade han en metod att rekonstruera paleoarktisk havsistäckning från foraminifera fossiler. På Geoveta arbetar han med bland annat geotekniska och miljötekniska undersökningar, dagvattenutredningar samt  GIS och CAD.

073-038 01 87
anton.almgren[at]geoveta.se
Geovetare

Ina Motsi

Ina har en civilingenjör-examen med inriktning på byggnadsteknik från Universitetet i Aten, Grekland. Hon har erfarenhet inom huvudsakligen infrastruktur och anslutande teknik, byggnader, framtagning av specifikationshandlingar vid anbudsförfarande, förberedelse av projekt, ledning och implementering av projekt inom infrastruktur såsom vägar med sidoytor, byggnader m.m. i Grekland. Ina har även erfarenhet som platschef och ledning av tjänstemän, arbetsledare, personal, arbetare mm på projektets byggplats. På Geoveta arbetar hon som miljökonsult med olika fältarbeten samt arbeten i CAD.

 

076-836 50 19
ina.motsi[at]geoveta.se
Civilingenjör och miljökonsult

Cecilia Lagerlund

Cecilia är geovetare med specialisering inom kvartärgeologi och förorenad mark. Utöver det så har hon även läst kurser inom geo-/hydrologi, GIS och fjärranalys, hållbar utveckling, miljörätt, paleontologi och sedimentologi. Hon har erfarenhet från arbete på geotekniska laboratorier, som miljöprovtagare och har även arbetat med miljö- och kvalitetssystem, enskilda avlopp och hållit i jordlaboratoriemetodsutbildningar. På Geoveta arbetar hon bland annat med förorenade områden, geoteknik och andra mark- och jordfrågor.

Cecilia Lagerlund

076-140 82 52
cecilia.lagerlund[at]geoveta.se
Miljö- och geokonsult

Emma Petterson

Emma är geovetare från Stockholms universitet och har läst kurser inom geologi, naturgeografi, GIS och kartografi. Hon har också läst 1,5 år inom biologi vid Linköpings universitet bestående bland annat av miljövård, ekologi och botanik. Examensarbetet fokuserades till E4:an längs med Vättern och handlade om att bedöma hur stor del av spill från en vägolycka att nå Vättern. På Geoveta arbetar hon bland annat med miljöfrågor.

073-626 31 03
emma.pettersson[at]geoveta.se
Geovetare

Erik Ogenhall

Erik har en doktorsexamen med fokus i strukturgeologi och geokemi i den mellansvenska berggrunden. Eriks examensarbete handlade om sprickfyllnader och omvandlingar i omgivande berg i Forsmark och på Äspö och gjordes på uppdrag av SKB.

Erik har jobbat på SGU i Arjeplog, samt som berggrundsgeolog på Geoarkeologiskt laboratorium i Uppsala med ett flertal varierande arbetsuppgifter, t. ex. arkeometallurgiska analyser (vanligen järn) samt på senare år vedartsanalys. Undersökningar av diverse stenmaterial och slagger har varit en återkommande uppgift för Erik där petrografi och geokemi varit stående inslag, vilket även innefattat sporadiskt fältarbete och provtagning, ibland i äldre gruvmiljöer. Erik har en yrkesbakgrund med enstaka internationella uppdrag, bl.a. ett större jobb åt det amerikanska energidepartementet . Hos Geoveta arbetar han med berg, geokemi, fältarbete, projektering och hydrogeologi.

073-626 31 02
erik.ogenhall[at]geoveta.se
Fil. Dr. berggrundsgeologi

Sture Sturesson

Sture är utbildad mättekniker från yrkeshögskolan.

Han har tidigare jobbat inom den grafiska branschen men nu hjälper han oss i fält och som administrativ stöd på kontoret.

073-620 60 35
sture.sturesson[at]geoveta.se
Mättekniker

Susanne Hjerp

Susanne har en kandidatexamen inom geovetenskap från Stockholms universitet. Hon har även läst flera berggrundskurser så som petrogenes, strukturgeologi och isotopgeokemi. I sin utbildning har hon fått en bred inblick i de geologiska processerna allt från malmbildningsprocesser till glaciala avlagringar. Hon har varit på flera exkursioner till Skottland och karterat områden kring Stockholm. Förutom det har hon läst ett år biologi på Mitthögskolan i Härnösand. Tidigare har Susanne jobbat som inredningsarkitekt, fastighetsmäklare och som handläggare på Lantmäteriet.  På Geoveta arbetar hon med förorenade områden och andra mark- och jordfrågor.

073-347 20 77

susanne.hjerp[at]geoveta.se
Geovetare

Jonatan Hanna

Jonatan har gått den långa vägen från hantverkare till byggnadsingenjör inom bygg- och samhällsbyggnadssektorn. Han har en fyra-årig byggteknisk gymnasial utbildning och en fem-årig civilingenjörsutbildning från Mälardalens Universitet. Här på Geoveta arbetar han som handläggande konsult inom bland annat skadeutredning och tredjemanshantering. Jonatan bistår med sin byggnadstekniska kompetens och agerar som generellt byggnadstekniskt stöd samt har egna byggnadstekniska uppdrag.

073-413 13 67

jonatan.hanna[at]geoveta.se
Byggnadsingenjör

Sofia Roman

Sofia är utbildad Avancerad GIS-användare från Folkuniversitetet i Gävle och har även utbildning till Hälsoutvecklare. Hon har tidigare arbetat som fystränare för olika idrottslag och företag och ansvarar idag över Geovetas friskvård. På Geoveta arbetar Sofia även huvudsakligen som handläggande konsult med GIS-relaterade uppgifter samt är fältassistent med provtagningar inom vatten, jord och berg. Hon fungerar också som kontorsadministrativt stöd vid behov.

073-413 24 57

sofia.roman[at]geoveta.se
GIS-ingenjör

Hassan Al-Timimy

Hassan Al-Timimy har en masterexamen i marin geologi från Stockholms universitet och har många års arbetslivserfarenhet inom hydrogeologi. Senast kommer Hassan från Sweco i Stockholm med projekt inom bland annat kommunal vattenförsörjning och infrastruktur och har arbetat med allt från utformning av vattenskyddsområden, utvärdering av olika hydrogeologiska förhållanden till GIS-analyser och kartframställning. På Geoveta stöttar Hassan upp i vattenfrågor i olika uppdrag.

Hassan_Al_Timimy

073-844 07 14

hassan.altimimy[at]geoveta.se
Hydrogeolog