Eva Rönnberg

Eva har jobbat som konsult sedan 2001 och fungerat som handläggare, provtagare, uppdragsledare och sakkunnig. Exempel på arbetsområden är riskanalyser/kontrollprogram, provtagningsprogram för förorenad mark och vattenfrågor inklusive grundvatten, markvatten och ytvatten samt ansökan om vattenverksamhet, provtagning, fältanalyser, utvärdering av provresultat, miljöinventeringar och åtgärdsförslag. Eva är utbildad vid Stockholms universitet.

073 – 347 12 61
eva.ronnberg[at]geoveta.se
VD/ Fil Mag i geovetenskap

Karl Johan Lenneryd

Karl Johan är utbildad miljöingenjör med inriktning mot vattenteknik och är specialiserad på ekotoxikologiska riskbedömningar av föroreningar i naturen. Hos Geoveta AB har Karl Johan sedan 2007 arbetat med miljöfrågor i byggsektorn där han bland annat utför miljöinventeringar, provtar byggnadsmaterial, upprättar miljöplaner och tar fram förslag på miljövänliga materialval. Han arbetar även som miljösamordnare i byggprojekt, gärna i samband med miljöcertifieringar av byggnader i systemet Miljöbyggnad. Karl Johan är utbildad PCB- och asbestsanerare och agerar som byggledare i samband med en sanering.

073 – 347 12 65
karl-johan.lenneryd[at]geoveta.se
Fil Mag i miljövetenskap

Peter Flygare

Peter har arbetat som konsult inom bygg- och anläggningsbranschen sedan 1984, där han bland annat inriktat sig mot tredjemansfrågor. Med specialistkunskaper inom juridik och ansvarsfrågor har han arbetat med skadeutredningar och skaderegleringar i samband med byggnation i berg och mark och fungerat som uppdragsledare i större infrastruktursprojekt. Han har även arbetat som kvalitets- och miljösamordnare under fyra år. Peter är utbildad vid Hjalmar Lundbomsskolan i Kiruna samt Stockholms universitet.

08 – 410 112 60
peter.flygare[at]geoveta.se
Byggnadsingenjör

Elisabet Carlsson

Elisabet har en kandidatexamen inom miljö- och geovetenskap från Stockholms universitet innehållande kurser som miljövetenskap, klimat- och vattenlära och samhällsplanering inklusive GIS. Examensarbetet är en hydrogeologisk studie över hantering och omhändertagandet av lakvatten på Frutorps avfallsupplag i Flen och var en del av miljöarbetet i Flens kommun. Arbetet utfördes lokalt tillsammans med representant från Flens miljöförvaltning. Utöver kandidatexamen finns utbildning inom statistik och kulturgeografi samt flera års erfarenhet inom administration på Elisabets tidigare arbetsplatser. Elisabet arbetar sedan 2012 på Geoveta som geovetare, huvudsakligen som miljöprovtagare i mark och vatten men även sidekick i diverse provtagningsuppdrag samt administrativt stöd på kontoret.

Elisabet Carlsson

073 – 347 12 66
elisabet.carlsson[at]geoveta.se
Fil kand i geografi och miljö

Camilla Rydén

Camilla har en magisterutbildning inom miljö- och geovetenskap som genomförts på Stockholms Universitet. Hennes kandidat omfattas av kurser inom bland annat geologi, hydrologi samt kvartärgeologi och naturgeografi. Som fördjupningsarbete utförde hon ett 2 månader långt biogasprojekt i Kenya. Under magisteråret har Camilla även läst miljökemi, ekotoxikologi, miljöskyddsteknik samt miljölagstiftning och MKB. Hon har även vidareutbildat sig i inomhusmiljöfrågor. Det avslutande examensarbetet utfördes på Österåkers Kommun i samband med praktik och var inriktat mot enskilda avlopp. Genom sin utbildning är Camilla specialiserad mot enskilda avlopp samt mark- och vattenfrågor.

073 – 347 12 62
camilla.ryden[at]geoveta.se
Fil Mag i Miljövetenskap

Michaela Petcovic

Michaela har en kandidatexamen i biogeovetenskap och en master i marinbiologi från Stockholms universitet. Hennes utbildning har innefattat bland annat ekologi, miljövård, MKB, marklära, landskapsanalys, GIS, fiskbiologi och akvatisk ekologi. Michaela har erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar, GIS-sammanställningar, provfiske, växtinventeringar och arbete med EU:s ramdirektiv för vatten. Idag arbetar hon som uppdragsledare i projekt som innefattar riskbedömning av förorenad mark, sanering, skadeutredning, åtgärdsprogram för vatten, utredning avseende geoteknik, skredrisk, geokemi, hydrologi och dagvatten. Michaela är även certifierad miljöprovtagare enligt Nordtest.

08 – 410 112 60
michaela.petcovic[at]geoveta.se
Vattenekolog

Bodil Ivarsson

Bodil har en kandidatexamen i miljövetenskap från Stockholms universitet och har läst kurser i bland annat hydrologi, miljögeokemi, naturgeografi och kvartärgeologi. Examensarbetet inkluderade vattenprovtagning och undersökning av representativiteten för Stockholm Vattens provtagningspunkt i Lilla Värtan. Bodil har tidigare erfarenhet av bland annat administrativt arbete inom Stockholms stad och av att arbeta som processtekniker vid reningsverk. Hos Geoveta arbetar Bodil framför allt med provtagning i fält och som administrativt stöd på kontoret.

073 – 347 10 42
bodil.ivarsson[at]geoveta.se
Fil kand i miljövetenskap

Sofie Ericsson

Sofie Ericsson har en kandidatexamen i biologi och geovetenskap, en magisterexamen i miljö- och hälsoskydd och en masterexamen i marinbiologi från Stockholms universitet. Hennes examensarbeten har handlat om bekämpningsmedels påverkan på organismer i mangrove, och pH- och sedimentationshantering i utgående vatten vid tunnelbyggen. Sofies utbildning innefattar bland annat geologi, MKB, ekotoxikologi och miljöskydd. Tidigare har Sofie arbetat på kommun som handläggare för enskilda avlopp, bergvärme och dricksvattentäkter under flera år.

070-316 48 28
sofie.ericsson[at]geoveta.se
Fil Mag Miljö- och hälsoskydd

Anders Gunnarson

Anders är maskinoperatör, har mångårig erfarenhet av entreprenadbranschen och sköter grävning med grävmaskin och borrning för provtagningar i mark. Han sköter även handhavandet av båt vid provtagningar till sjöss och innehar fartygsbefälsexamen klass VIII samt maskinbefälsexamen klass VIII.

076-140 82 47
anders.gunnarson[at]geoveta.se
Maskinist & fältgeotekniker

Elena Sugrue

Elena har en magisterutbildning inom företagsekonomi. Hon har arbetat med redovisning och bokföring sedan 1993. På Geoveta jobbar Elena med löpande redovisning, årsredovisning och deklarationer.

073-844 07 14
elena.sugrue[at]geoveta.se
Ekonom

Magnus Hellqvist

Magnus är disputerad geovetare vid Uppsala universitet med inriktning mot kvartärgeologi, med en bakgrund inom både kvartärgeologi, arkeologi och geografi. Magnus har inom sin forskning studerat landskapsutveckling, människans roll och påverkan i landskapet, och miljöutveckling. Han har internationell erfarenhet av projektledning, utbildning och undervisning och fältarbete inom mark och jord inom geologi, landskapsutveckling och människor, klimat- och miljöutveckling bl.a. markrörelser, översvämningar, erosion och av människor omvandlade landskap. Magnus har även mycket fälterfarenhet med mark och jord via forskning, undervisning, arbete vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) och uppdrag för bl.a. arkeologiska organisationer och företag. Hos Geoveta arbetar Magnus med utbildning, provtagning och handläggning av frågor som mark och jord, landskapsutveckling, klimatanpassning, geoteknik och geohydrologi.

072-254 12 03
magnus.hellqvist[at]geoveta.se
Geovetare/Fil dr i kvartärgeologi

Irene Killander

Irene har en masterexamen inom miljövetenskap från Moqueguas Nationella Universitet, Peru. Examensarbetet bestod av att utvärdera dimpotential med hjälp av dimfångarsystem i Ancons kullar under “El Niño”, sommaren 2015-2016 i Lima, Peru. Irene har tidigare erfarenhet av bland annat vattenprovtagning och arbete som hälsoskyddsinspektör på en gruvanläggning under uppbyggnad. På Geoveta jobbar hon främst med miljö-och geoteknisk undersökning, fältprovtagning, GIS, Geosuite, SCALGO live och AutoCAD.

073-424 91 96
irene.killander[at]geoveta.se
Miljö- och geokonsult

Nina Rantakokko

Nina har en licentiatexamen i geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och geokemi vid Stockholms universitet. Nina har under sin tid på universitetet haft fältstudier i Europa och Marocko och studerat gnejser i södra Oman. Hon har läst kurser inom bland annat berggrundsgeologi, mineralogi, strukturgeologi, geokemi, jordartslära, kemi, hydrogeologi, kartografi, GIS och miljövård. Hon har en yrkesbakgrund som 2D och 3D CAD-projektör, gruvkartör (malmgeolog) för sulfidmalmer och berggrundsgeolog för SGU. Hon har undervisat i NO ämnen för grundskolans åk 8-9 samt undervisat på universitetsnivå inom strukturgeologi och petrologi. Hos Geoveta arbetar hon främst med sulfidbergutredningar, fältkontroll och utvärdering av geovetenskaplig information och geokemi. Hon stötta även upp i projektering, fältarbete och hydrogeologi.

kontaktperson miljökonsult

073-055 57 94
nina.rantakokko[at]geoveta.se
Berggrundsgeolog, geovetare och geokemist

Ina Motsi

Ina har en civilingenjör-examen med inriktning på byggnadsteknik från Universitetet i Aten, Grekland. Hon har erfarenhet inom huvudsakligen infrastruktur och anslutande teknik, byggnader, framtagning av specifikationshandlingar vid anbudsförfarande, förberedelse av projekt, ledning och implementering av projekt inom infrastruktur såsom vägar med sidoytor, byggnader m.m. i Grekland. Ina har även erfarenhet som platschef och ledning av tjänstemän, arbetsledare, personal, arbetare mm på projektets byggplats. På Geoveta arbetar hon som miljökonsult med olika fältarbeten samt arbeten i CAD.

 

070-315 61 97
ina.motsi[at]geoveta.se
Civilingenjör och miljökonsult

Cecilia Lagerlund

Cecilia är geovetare med specialisering inom kvartärgeologi och förorenad mark. Utöver det så har hon även läst kurser inom geo-/hydrologi, GIS och fjärranalys, hållbar utveckling, miljörätt, paleontologi och sedimentologi. Hon har erfarenhet från arbete på geotekniska laboratorier, som miljöprovtagare och har även arbetat med miljö- och kvalitetssystem, enskilda avlopp och hållit i jordlaboratoriemetodsutbildningar. På Geoveta arbetar hon bland annat med förorenade områden, geoteknik och andra mark- och jordfrågor.

Cecilia Lagerlund

076-140 82 52
cecilia.lagerlund[at]geoveta.se
Miljö- och geokonsult

Vidar Gunnarson

Vidar är utbildad fordonsmekaniker och har tidigare arbetat som mekaniker i Nacka. På Geoveta arbetar Vidar huvudsakligen som fältgeotekniker där han utför provtagningar och mätningar med eller utan borrigg. Arbetsuppgifterna består även av diverse skötsel och underhåll av fastigheten så som snöskottning, trädgårdsunderhåll och lokalanpassningar samt utför fordonsvård inklusive enklare reparationer.

Vidar Gunnarson

073-038 01 87

vidar.gunnarson[at]geoveta.se
Fältgeotekniker