Geoveta har utfört en miljöteknisk markundersökning motsvarande MIFO fas 2 på en fastighet i Söderbymalm i Haninge. Undersökningen omfattade riskklassning avseende föroreningar, med jordprovtagning, grundvattenprovtagning och porgasprovtagning.

Uppdragsgivare: Haninge kommun

Uppdragsledare Geoveta: Michaela Petcovic