Byggnader och inomhusmiljö

Skärmavbild 2015-12-15 kl. 14.33.58

Bekämpning av hälsofarlighet som radon och asbest
Farliga ämnen som radon, asbest och PCB i hus påverkar vår hälsa och bör ses över och åtgärdas. Inomhusmiljö har stor betydelse för människors hälsa då vi spenderar en stor del av våra liv inomhus. Inomhusmiljön påverkas av byggnadens utformning och materialval men även av hur den används och underhålls
.

Geoveta kan finnas med under ett helt projekt som en kunskapsresurs inom miljö. Beroende på kundens önskemål kan vi vara med från planering via rivning till produktion, ta fram en miljöplan åt projektet och vidare inventeringar, och vi kan även utföra besök som sedan presenteras i rapporter.

Vi besitter bland annat stor erfarenhet gällande radonmätning i byggnadsmaterial, i marken under och runt om huset, samt om det finns radon i vattnet som används i hushållet. Vi utför gammastrålning-, och långtidsmätning i bostäder, vi mäter markradon och efter det gör vi en bedömning om åtgärder behövs.

Vid byggnation

I byggskedet utför vi löpande platsbesök och bistår entreprenörer med vår kunskap så att inga oönskade kemikalier tillförs i byggnaden. Beroende på önskemål kan vi närvara som resurs både på planerings- och byggmöten.

Vid renovering

Inför en renovering utför vi provtagningar på ingående material för vidare analys av asbest, kvicksilver, flytspackel och PCB samt utför fuktindikeringsmätningar för att kunna eliminera hälsorisker från dessa ämnen.

Miljöinventering

Vi kan även inventera miljö- och hälsovådliga material och ämnen utan planerad rivning/ombyggnation, vilket vi kallar för en miljöinventering. Samma sorts material som hanteras i en rivningsinventering, exempelvis asbest och PCB, kan ingå i miljöinventeringen, men i huvudsak är det andra aspekter som undersöks. Exempel på undersökta aspekter kan vara radon, fukt, mögel och farligt avfall.

Vid rivning

Geoveta kan skatta materialmängder och inventera materialslag för att säkerställa miljövänliga rivningar med så hög andel återbruk och återvinning som möjligt, och på så sätt minska kostnaderna.

Kontakta oss om du vill veta mer!