Tillståndsansökningar och MKB

Vi är erfarna och miljöengagerade konsulter som står till tjänst tidigt i processer och vi utför samtliga tjänster enligt gällande riktlinjer. Med vår hjälp kan du undvika bygg-och miljöproblem och ta reda på vilka risker som kan förvärras. Vi hjälper dig att kartlägga olika riskkällor, samt ger dig förslag på åtgärder för att säkra miljön. Det gör att vi kan försäkra dig om att ditt projekt inte orsakar miljöproblem och att rätt förebyggande åtgärder vidtagits när ingrepp sker i miljöer med risk för människors hälsa eller andra miljörisker.

Tillståndsansökningar

Vi hjälper dig med att få ett helhetsgrepp på hela tillståndsprocessen för nya projekt, planer och program, inklusive ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som exempelvis tillstånd för bergtäkt. Vi hjälper även till med samråd och kontakter med intressenter som myndigheter och privatpersoner.

Miljökonsekvensbeskrivning

Vi tar fram miljökonsekvensbeskrivningar inklusive de flesta underlagsutredningar som bedömningar av påverkan på naturmiljö, kulturmiljö, strandskydd, biologisk mångfald, skyddade arter, allt geotekniskt och förorenade områden.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!