Geoveta har på uppdrag av Värmdö kommun utrett risker och konsekvenser av spillvattenbräddning (avloppsvatten) från en pumpstation till en dagvattendamm. Båda ligger i den sekundära zonen till ett vattenskyddsområde. Vi föreslog och beskrev även alternativa lösningar och konsekvenserna av dessa. Förslagen jämfördes med dagens situation i en rapport som lämnades till Värmdö kommun.

Dagvattendammar är konstruerade för att hantera en viss koncentration av näringsämnen och föroreningar. När flödet blir för högt sker en så kallad bräddning och vattnet leds förbi eller snabbare igenom dagvattendammarna, vilket gör att näringsämnen och föroreningar inte hanteras lika bra. En dagvattendamm kräver kontinuerligt underhåll samt kontroll av reningsfunktionen genom vattenprovtagning för att reningsfunktionen ska behållas. För detta finns oftast kontrollprogram och åtgärdsprogram. Okontrollerad bräddning kan medföra konsekvenser för recipienter såsom övergödning med efterföljande syrebrist och föroreningar av bland annat tungmetaller och ej nedbrutna restprodukter som behöver saneras. Det finns idag få studier som undersökt hur utsläpp av spillvatten påverkar funktionen hos dagvattenlösningar såsom dagvattendammar. Med förebyggande utredning och insatser hjälper Geoveta till att förebygga problemen som bräddning kan medföra.

Uppdragsgivare: Värmdö kommun

Kontaktperson Geoveta: Magnus Hellqvist