Bergbesiktning

Geoveta har erfarenhet och djup kunskap om olika bergarters egenskaper i samband med anläggningsprojekt. Vi utför bergbesiktningar och ger rekommendationer om bland annat bergschakt och förstärkning.

Berggrunden är uppbyggd av olika bergarter som i sin tur består av olika mineral. Det är viktigt att ha kunskap om egenskaperna hos berg när beslut fattas om bergschakt och förstärkningar i anläggningsprojekt. Innehåller ett berg exempelvis sulfidmineral kan det, om det krossas och används som fyllnadsmaterial, försura grundvattnet eller läcka tungmetaller till miljön.

Vi övervakar bergsprängningar och kan utreda konsekvenser av sprängningar. I de flesta anläggningsprojekt utförs geotekniska utredningar. I samband med dessa kan de byggnadstekniska egenskaperna hos berg identifieras genom utgrävningar, borrning eller geofysiska metoder.

Sprickkartering

Sprickkartering har sitt huvudsyfte att bestämma om det föreligger risk för ras eller om sprickornas orientering är ogynnsam och kan påverka grundvattenflöden till exempel ut mot väg, bostäder eller en känslig ytvattenrecipient. Sprickor förekommer ofta i en mängd olika riktningar varvid det är bra om det mäts in ett stort antal sprickor så att alla fångas upp. Vid bergbesiktning utförs även en uppskattning av mängden sprickor, så kallat sprickfrekvensen. Bestämning av sprickfrekvens utförs genom att vi väljer enmeterssträckor och räknar antalet sprickor som förekommer inom sträckan, något som bör utföras på flera platser av ett objekt.

Vid undersökningar av berg och jord använder vi metodik och beteckningar enligt SGF.

 

Sulfidberg

Sprängning och återvinning av sulfidförande berg kan leda till frigörande av olika giftiga metaller och att vatten som kommer i kontakt med bergets sprängsten blir försurat. Detta medför att om sådant berg påträffas medför det restriktioner för återanvändande och avyttring, vilket därmed ökar kostnaderna för hela projektet.

Bergarter är uppbyggda av olika mineral med olika kemisk sammansättning och har därför olika egenskaper, så som motståndskraft mot vittring (nedbrytning). Vittring kan ske på flera sätt och med varierande hastighet beroende på sammansättningen hos mineral och/eller bergart. I naturliga miljöer sker kemisk vittring tillsammans med vatten och lösta gaser, så som syre och koldioxid, men även nedbrytning på grund av mikroorganismer sker. Kemisk vittring går oftast långsamt i naturliga miljöer, då de ytor av berg som exponeras för syre och vatten är begränsade. Om en bergart däremot genomgår ”forcerad” mekanisk nedbrytning, så som vid sprängning/krossning, exponeras nya ovittrade bergartsytor samtidigt som andelen yta där vittring kan ske, ökar dramatiskt då materialet delas upp i mindre fragment. När detta sker ökar vittringshastigheten och frigörandet av de olika bergartsbildande grundämnena.

Sulfidmineral förekommer i många bergarter och består av svavel tillsammans med en eller flera olika grundämnen (nästan alltid metaller). När sulfidmineral kommer i kontakt med syre och vatten sker kemiska reaktioner, vilka producerar biprodukter som bidrar till att vattnet som kommer i kontakt med berget blir försurat.

Försurning genererad av sulfidvittring kan även accelerera vittringshastigheten hos andra mineral och bergarter som normalt har låg vittringshastighet och därmed bidra till ytterligare urlakning av miljöpåverkande grundämnen. Kedjeeffekten av försurning och frigörande av olika miljöfarliga grundämnen är en orsak till att krossning och sprängning av sulfidförande bergarter blir ett miljöproblem.

För att bedöma om det finns risk att berget är sulfidförande samt hur stor den är så arbetar vi enligt nedan:

1)    Granskning av kartor och arkiv (berggrundsgeologiska kartan med mera)

2)    Okulär besiktning i fält av berggrundsgeolog inom berggrundsområdet

3)    Svavelanalyser av berggrunden

4)    Statiska tester (ABA-test och NAGpH-test, beroende på utfallet av steg 3)

5)    Bedömning av bergkrossvolym som planeras tas ut

Under pågående entreprenad gör våra erfarna berggrundsgeologer direkt okulär bedömning av bergart med kompletterande laboratorieanalyser.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!