Bergbesiktning

Geoveta har erfarenhet och djup kunskap om olika bergarters egenskaper i samband med anläggningsprojekt. Vi utför bergbesiktningar och ger rekommendationer om bland annat bergschakt och förstärkning.

Berggrunden är uppbyggd av olika bergarter som i sin tur består av olika mineral. Det är viktigt att ha kunskap om egenskaperna hos berg när beslut fattas om bergschakt och förstärkningar i anläggningsprojekt. Innehåller ett berg exempelvis sulfidmineral kan det, om det krossas och används som fyllnadsmaterial, försura grundvattnet eller läcka tungmetaller till miljön.

Vi övervakar bergsprängningar och kan utreda konsekvenser av sprängningar. I de flesta anläggningsprojekt utförs geotekniska utredningar. I samband med dessa kan de byggnadstekniska egenskaperna hos berg identifieras genom utgrävningar, borrning eller geofysiska metoder.

Sprickkartering

Sprickkartering har sitt huvudsyfte att bestämma om det föreligger risk för ras eller om sprickornas orientering är ogynnsam och kan påverka grundvattenflöden till exempel ut mot väg, bostäder eller en känslig ytvattenrecipient. Sprickor förekommer ofta i en mängd olika riktningar varvid det är bra om det mäts in ett stort antal sprickor så att alla fångas upp. Vid bergbesiktning utförs även en uppskattning av mängden sprickor, så kallat sprickfrekvensen. Bestämning av sprickfrekvens utförs genom att vi väljer enmeterssträckor och räknar antalet sprickor som förekommer inom sträckan, något som bör utföras på flera platser av ett objekt.

Vid undersökningar av berg och jord använder vi metodik och beteckningar enligt SGF.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!