Geoveta har utfört undersökningar inför detaljplanering av en ny förskola på Täljö. Markundersökningarna omfattar miljöteknik, geoteknik, dagvattenutredning och riskanalys avseende skred, ras och sättningar. Vi letade bland annat efter föroreningar i form av klorerade lösningsmedel från en närliggande före detta rengöringsfabrik, med provtagning av grundvatten samt riskbedömning.

Uppdragsgivare: Österåkers kommun

Uppdragsledare Geoveta: Michaela Petcovic