Geoveta har arbetat med en utredning gällande eventuellt sulfidförande berg på en fastighet som ska bebyggas. För att erhålla bygglov från Exploateringskontoret behövdes en sulfidbergsutredning från byggbolaget.

Sulfidbergsutredning behandlar följande:

  • Inläsning av områdets geologi (SGU:s kartvisare, underlag från beställare med mera).
  • Okulär kontroll och dokumentation av berget inom och utanför berörd tomt (främst kontrolleras allt synligt berg inom tomten samt vertikala bergskärningar i närområdet där de finns).
  • Provtagning av berg efter okulär kontroll. Representativa och om möjligt ovittrade bergstuffer är i fokus.
  • Dokumentation och urval av provtagna bergbitar.
  • Inlämning av stenprover till ackrediterat laboratorium för metallanalyser där även totalsvavelhalt analyseras.
  • Tolkning av laboratorieresultat.
  • Beroende av totalsvavelhalt görs fortsatta laboratorietester med syftet att undersöka bergmassans försurningspotential.
  • Tolkning av resultat, sammanställning av all ingående framtagen information kring fastighetens bergmassa i en rapport.
  • Uppföljningsmöte med beställare för att fånga upp eventuella oklarheter och frågor.

Uppdragsgivare: Lotshem Årsta AB
Uppdragsledare: Nina Rantakokko
Granskare, provtagare och handläggare: Erik Ogenhall