Eva Rönnberg

Eva har mer än 15 års erfarenhet av branschen och jobbat som konsult sedan 2001 och fungerat som handläggare, provtagare, uppdragsledare och sakkunnig. Exempel på arbetsområden är riskanalyser/kontrollprogram, provtagningsprogram för förorenad mark och vattenfrågor inklusive grundvatten, markvatten och ytvatten samt ansökan om vattenverksamhet, provtagning, fältanalyser, utvärdering av provresultat, miljöinventeringar och åtgärdsförslag. Eva är utbildad vid Stockholms universitet.

073 – 347 12 61
eva.ronnberg[at]geoveta.se
VD/ Fil Mag i geovetenskap

Karl Johan Lenneryd

Karl Johan är utbildad miljöingenjör med inriktning mot vattenteknik och är specialiserad på ekotoxikologiska riskbedömningar av föroreningar i naturen. Hos Geoveta AB har Karl Johan sedan 2007 arbetat med miljöfrågor i byggsektorn där han bland annat utför miljöinventeringar, provtar byggnadsmaterial, upprättar miljöplaner och tar fram förslag på miljövänliga materialval. Han arbetar även som miljösamordnare i byggprojekt, gärna i samband med miljöcertifieringar av byggnader i systemet Miljöbyggnad. Karl Johan är utbildad PCB- och asbestsanerare och agerar som byggledare i samband med en sanering.

073 – 347 12 65
karl-johan.lenneryd[at]geoveta.se
Fil Mag i miljövetenskap

Peter Flygare

Peter har 30 års erfarenhet som konsult inom bygg- och anläggningsbranschen, där han bland annat inriktat sig mot tredjemansfrågor. Med specialistkunskaper inom juridik och ansvarsfrågor har han arbetat med skadeutredningar och skaderegleringar i samband med byggnation i berg och mark och fungerat som uppdragsledare i större infrastruktursprojekt. Han har även arbetat som kvalitets- och miljösamordnare under fyra år. Peter är utbildad vid Hjalmar Lundbomsskolan i Kiruna samt Stockholms universitet.

08 – 410 112 60
peter.flygare[at]geoveta.se
Byggnadsingenjör

Elisabet Carlsson

Elisabet har en kandidatexamen inom miljö- och geovetenskap från Stockholms universitet. Hennes utbildning omfattar kurser som miljövetenskap, naturgeografi, geomorfologi, klimat- och vattenlära samt samhällsplanering inklusive GIS. Utöver kandidatexamen finns utbildning inom statistik och europeisk stadsgeografi. Examensarbetet utförde hon på Frutorps avfallsupplag i Flen vilket var en hydrogeologisk studie över omhändertagandet av lakvatten. Elisabet har flera års erfarenhet av administration och arbetar sedan 2012 på Geoveta, huvudsakligen med marknadsföring, inventering och inköp av kontorsvaror samt är fältassistent vid provtagning i mark och vatten.

073 – 347 12 66
elisabet.carlsson[at]geoveta.se
Geovetare

Camilla Rydén

Camilla har en magisterutbildning inom miljö- och geovetenskap som genomförts på Stockholms Universitet. Hennes kandidat omfattas av kurser inom bland annat geologi, hydrologi samt kvartärgeologi och naturgeografi. Som fördjupningsarbete utförde hon ett 2 månader långt biogasprojekt i Kenya. Under magisteråret har Camilla även läst miljökemi, ekotoxikologi, miljöskyddsteknik samt miljölagstiftning och MKB. Hon har även vidareutbildat sig i inomhusmiljöfrågor. Det avslutande examensarbetet utfördes på Österåkers Kommun i samband med praktik och var inriktat mot enskilda avlopp. Genom sin utbildning är Camilla specialiserad mot enskilda avlopp samt mark- och vattenfrågor.

073 – 347 12 62
camilla.ryden[at]geoveta.se
Fil Mag i Miljövetenskap

Michaela Petcovic

Michaela har en kandidatexamen i biogeovetenskap och en master i marinbiologi från Stockholms universitet. Hennes utbildning har innefattat bland annat ekologi, miljövård, MKB, marklära, landskapsanalys, GIS, fiskbiologi och akvatisk ekologi. Michaela har erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar, GIS-sammanställningar, provfiske, växtinventeringar och arbete med EU:s ramdirektiv för vatten. Idag arbetar hon som uppdragsledare i projekt som innefattar riskbedömning av förorenad mark, sanering, skadeutredning, åtgärdsprogram för vatten, utredning avseende geoteknik, skredrisk, geokemi, hydrologi och dagvatten. Michaela är även certifierad miljöprovtagare enligt Nordtest.

08 – 410 112 60
michaela.petcovic[at]geoveta.se
Vattenekolog

Bodil Ivarsson

Bodil har en kandidatexamen i miljövetenskap från Stockholms universitet och har läst kurser i bland annat hydrologi, miljögeokemi, naturgeografi och kvartärgeologi. Examensarbetet inkluderade vattenprovtagning och undersökning av representativiteten för Stockholm Vattens provtagningspunkt i Lilla Värtan. Bodil har tidigare erfarenhet av bland annat administrativt arbete inom Stockholms stad och av att arbeta som processtekniker vid reningsverk. Hos Geoveta arbetar Bodil framför allt med provtagning i fält och som administrativt stöd på kontoret.

073 – 347 10 42
bodil.ivarsson[at]geoveta.se
Fil kand i miljövetenskap

Marcus Länje

Marcus har en kandidatexamen i geologi från Stockholms universitet. Hans examensarbete bestod av att sammanställa en databas för sedimentlitologier för många fler platser i Atlanten jämfört med tidigare studier, och med hjälp av en modell för subsidens av havsbottenskorpan kunde de systematiska variationerna av kompensationsdjupet för karbonat (carbonate compensation depth) studeras. Han har även studerat vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm inom materialteknik, datateknik och medicinsk teknik. Marcus har erfarenhet av verkstadsindustrin och läraryrket. Hos Geoveta arbetar han i nuläget med dagvattenutredningar.

070 – 315 61 97
marcus.lanje[at]geoveta.se
Geolog

Sofie Ericsson

Sofie Ericsson har en kandidatexamen i biologi och geovetenskap, en magisterexamen i miljö- och hälsoskydd och en masterexamen i marinbiologi från Stockholms universitet. Hennes examensarbeten har handlat om bekämpningsmedels påverkan på organismer i mangrove, och pH- och sedimentationshantering i utgående vatten vid tunnelbyggen. Sofies utbildning innefattar bland annat geologi, MKB, ekotoxikologi och miljöskydd. Tidigare har Sofie arbetat på kommun som handläggare för enskilda avlopp, bergvärme och dricksvattentäkter under flera år.

070-316 48 28
sofie.ericsson[at]geoveta.se
Fil Mag Miljö- och hälsoskydd

Madeleine Ekenberg

Madeleine har en masterexamen i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser och en kandidatexamen i miljövetenskap med inriktning geovetenskap från Stockholms universitet. Hennes examensarbeten har bestått av tolkning och programmering av en hydrologisk modell som utvärderades och utvecklades för olika avrinningsområden i Sverige samt en övergödningskartläggning och framtidsprojektion i GIS för en sjö norr om Stockholm. Madeleines utbildning består av hydrologi, dagvatten, fysik, geologi, markundersökningar, GIS och fjärranalys, energi och miljö, miljöskyddsjuridik, vattenresursers sårbarhet och resiliens, riskbedömning och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser samt informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser. På Geoveta arbetar Madeleine främst med dagvattenutredningar.

073-347 20 77
madeleine.ekenberg[at]geoveta.se
Hydrolog

Johan Freudendahl

Johan har en masterexamen i geovetenskap från Stockholms Universitet. Examensarbetet bestod av att göra en klimatrekonstruktion utifrån sediment från en sjö i Mocambique. Han har ett förflutet som miljökonsult och prospektör och har undersökt dussintals torvmossar runt om i Sverige. På Geoveta arbetar han huvudsakligen med fältprovtagning, grundvatten och GIS.

076-140 82 52
johan.freudendahl[at]geoveta.se
Kvartärgeolog

Anders Gunnarson

Anders är maskinoperatör, har mångårig erfarenhet av entreprenadbranschen och sköter grävning med grävmaskin och borrning för provtagningar i mark. Han sköter även handhavandet av båt vid provtagningar till sjöss och innehar fartygsbefälsexamen klass VIII samt maskinbefälsexamen klass VIII.

076-140 82 47
anders.gunnarson[at]geoveta.se
Maskinist & fältgeotekniker

Elena Sugrue

Elena har en magisterutbildning inom företagsekonomi. Hon har mer än 20 års erfarenhet av redovisning och bokföring. De senaste fyra åren har hon arbetat på Tele2 med löpande redovisning, årsredovisning och deklarationer.

076-836 54 06
elena.sugrue[at]geoveta.se
Ekonom

Liselott Kutscher

Liselott har en licentiatexamen och magisterexamen inom geovetenskap med inriktning mot geokemi och geologi vid Stockholms universitet. Inom Liselotts forskning har hon studerat transport och källor av organiska ämnen samt vittring av oorganiska element i arktiska floder i Sibirien. Hennes forskning har gett henne stor erfarenhet av planering och provtagning för vidare analys av organiskt material, baselement, spårmetaller samt stabila och radiogena isotoper i framför allt vatten. I Liselotts magisterprojekt studerade hon interaktionen mellan berggrund och grundvatten för att kunna se förändringar i grundvattenkemin i samband med jordbävningar i nordöstra Indien. På Geoveta arbetar hon med geokemiska frågor berörande förorenad mark och vatten.

076-836 50 19
liselott.kutscher[at]geoveta.se
Geokemist

Magnus Hellqvist

Magnus är disputerad geovetare vid Uppsala universitet med inriktning mot kvartärgeologi, med en bakgrund inom både kvartärgeologi, arkeologi och geografi. Magnus har inom sin forskning studerat landskapsutveckling, människans roll och påverkan i landskapet, och miljöutveckling. Han har internationell erfarenhet av projektledning, utbildning och undervisning och fältarbete inom mark och jord inom geologi, landskapsutveckling och människor, klimat- och miljöutveckling bl.a. markrörelser, översvämningar, erosion och av människor omvandlade landskap. Magnus har även mycket fälterfarenhet med mark och jord via forskning, undervisning, arbete vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) och uppdrag för bl.a. arkeologiska organisationer och företag. Hos Geoveta arbetar Magnus med utbildning, provtagning och handläggning av frågor som mark och jord, landskapsutveckling, klimatanpassning, geoteknik och geohydrologi.

072-254 12 03
magnus.hellqvist[at]geoveta.se
Geovetare/Fil dr i kvartärgeologi

Maija Åfeldt

Maija har en kandidatexamen i geografi från Stockholms universitet. I sin utbildning har hon fördjupat sig i områden såsom GIS och fjärranalys, markundersökningar och risk- och sårbarhet. I sitt examensarbete, som hon utförde i samarbete med Geoveta, undersökte hon föroreningssituationen i sedimenten i sjön Muskan i anslutning till ett dagvattenutlopp, och genomförde även en åldersbestämning av sedimenten genom analys av sfäriska kolpartiklar. Idag jobbar hon främst med provtagning, GIS och utredning av förorenad mark.

073-620 60 35
maija.afeldt[at]geoveta.se
Geograf

Irene Madariaga

Irene har en masterexamen inom miljövetenskap från Moqueguas Nationella Universitet, Peru. Examensarbetet bestod av att utvärdera dimpotential med hjälp av dimfångarsystem i Ancons kullar under “El Niño”, sommaren 2015-2016 i Lima, Peru. Irene har tidigare erfarenhet av bland annat vattenprovtagning och arbete som hälsoskyddsinspektör på en gruvanläggning under uppbyggnad. På Geoveta jobbar hon främst med fältprovtagning, GIS, Geosuite och AutoCAD.

073-424 91 96
irene.madariaga[at]geoveta.se
Miljö- och geokonsult

Nina Rantakokko

Nina har en licentiatexamen i geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och geokemi vid Stockholms universitet. Nina har under sin tid på universitetet haft fältstudier i Europa och Marocko och studerat gnejser i södra Oman. Hon har läst kurser inom bland annat berg- och jordartslära, kemi, hydrogeologi, strukturgeologi, miljövård, GIS och klimatologi. Hon har en yrkesbakgrund som 2D och 3D CAD-projektör, supportingenjör, gruvkartör för sulfidmalm och geolog för SGU. Hon har undervisat i NO ämnen för grundskolans åk 8-9 samt undervisat på universitetsnivå inom strukturgeologi och petrologi. Hos Geoveta arbetar hon med berg, geokemi, fältarbete, projektering och hydrogeologi.

kontaktperson miljökonsult

073-055 57 94
nina.rantakokko[at]geoveta.se
Geokemist