Geoveta har varit anlitad som drivande konsult i upprättandet av ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken. Uppdraget utfördes inom Edsviken Vattensamverkan som innefattar kommunerna Sollentuna, Danderyd, Solna och Stockholm. Det är ett gemensamt, genomförbart program för åtgärdsarbetet inom havsviken Edsvikens tillrinningsområde. Fokus har varit på lokala och operativa åtgärder och kostnadsberäkningar för åtgärderna, bland annat dagvattenåtgärder. Uppdraget har även innefattat utredning av ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten, naturvärden, miljöproblem, miljömål och åtgärdsbehov. Det har bland annat inneburit analyser i Stormtac och GIS avseende dagvatten, beräkningar av enskilda beting för kemiska, biologiska och hydromorfologiska parametrar och konsultering med tjänstemän från kommunerna.

Uppdragsgivare: Sollentuna kommun

Uppdragsledare Geoveta: Michaela Petcovic