2019-04-25

Effektiv markundersökning

Det inkom en fråga till Geoveta om det finns någon mer effektiv markundersökning än att tillämpa exempelvis provborrning som annars ger ett ganska osäkert underlag inför grundläggning. Då detta är en återkommande fråga från våra kunder tänkte vi dela med oss av vårt svar.

Markundersökning med provborrningar

Markundersökningar med provborrningar kan ha stora brister och det är lätt att missa väsentligheter. Generellt är det viktigaste att ha med syftet med undersökningen. Är det så att man vill veta markförhållandena ur ett geotekniskt perspektiv är det ofta viktigt att veta generellt om jordarter och djup till berg för att kunna planera för grundläggningsmetod, och inte minst grundvattennivåer. Handlar det om att man vill räkna på massbalanser och hur mycket berg som behöver losshållas så kanske inte jordarterna är intressanta alls. Då ska vi hellre lägga energin på just bergundersökningen. Om det rör föroreningar och dess förekomst och halter så är det viktigt att lägga tid på att leta rätt på tidigare verksamheter och försöka få fram vad det finns för historik.

Geoveta har en borrigg, och undersökningar med den är att betraktas mer som stickprov i tidiga skeden i byggprocessen. Det är tyvärr lätt att missa relevant information och det gäller att tolka resultaten i kombination med geokartor och arkivstudier.

Markundersökning med provgropar är en sorts effektiv markundersökning

Vi rekommenderar ofta provgropar vilket är en billig metod och kan ge mycket mer information när man ser jordprofilen. Det är speciellt en användbar metod om det är föroreningar som misstänks. Med provgropar kan vi göra en hel del fältanalyser och okulärt se om det är till exempel rivningsmassor med tegel och kablar. Provgropar som undersökningsmetod kan däremot vara känsligt i tidiga skeden eftersom det innebär en större åverkan på marken.

Markundersökning med markradar

Ytterligare alternativ är markradar. Det är en geofysisk metod där radar reflekterar när den träffar på avvikande material. I den bästa av världar får man en tydlig bergöveryta alternativt tydliga områden med föroreningar av avvikande material. Finns det vatten i marken, så som en hög grundvattenyta eller lerlinser, så blir det däremot detta som reflekterar. Fördelen med denna metod är att man snabbt kan kartera stora ytor, som exempelvis vägdragningar, med en ”ickeförstörande” undersökning.

Den metod som vi anser vara en effektiv markundersökning ur föroreningssynpunkt är användandet av provgropar. Samtliga undersökningsmetoder har sina för- och nackdelar och det är viktigt att ha med sig bakgrund och omgivning. Vi som geologer kan även utläsa en hel del information direkt i fält utifrån topografi och växtlighet och kan därmed dra slutsatser som t ex. att vi kan förvänta oss finkorniga jordar eller krosszoner med hög grundvattenyta.

Bildkollaget ovan är från tre av Geovetas olika fältuppdrag, bland annat markundersökning i Åkersberga.