Vi utför dagvattenutredningar och andra utredningar relaterade till vatten. Vatten är grunden till allt liv och en nödvändig naturresurs för människor. Vissa föroreningar kan spridas lätt i vattnets kretslopp och för att se till att miljön och människors hälsa inte blir utsatt av för mycket föroreningar kontrolleras grundvatten, ytvatten och dricksvatten regelbundet genom mätningar och provtagningar.

Vi på Geoveta har stor erfarenhet av alla typer av projekt relaterade till vatten. Vi kan utföra stora och små utredningar av påverkan på olika typer av vatten och sediment, utföra dagvattenutredningar samt ge rekommendationer om placering och utformning av enskilda brunnar och enskilda avlopp.

Vi utför vattenprovtagning ur till exempel grundvattenrör, brunnar, lakvattendränering, vattendrag och sjöar avseende kemiska och mikrobiologiska parametrar. Vi kan även utföra provtagningar och biologiska inventeringar i vattendrag, sjöar och hav. I vatten kan vi även ta prover av sediment. Provtagningarna utför vi enligt Naturvårdsverkets och Svenska Geotekniska Föreningens riktlinjer.

Prover som tagits analyseras på ackrediterat laboratorium och därefter tolkar och utvärderar vi analysresultaten mot de gällande riktvärden som finns angivna för respektive parameter enligt Naturvårdsverket, Socialstyrelsen samt Livsmedelsverket. Vid behov kan vi upprätta en åtgärdsplan för efterbehandling och sanering av föroreningar.

I anslutning till vattenprovtagning kan vi med hjälp av fältinstrument direkt mäta till exempel pH, konduktivitet, turbiditet och syrehalt i vattenproverna.

Dagvattenutredningar

En stor del av vårt arbete med vatten utgörs av dagvattenutredningar.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårda ytor och urbana miljöer. Med dagvattnet sköljs föroreningar med som kan hamna i våra naturliga vatten och påverka vattenmiljön negativt. Vatten som faller på exempelvis tak och asfalterade vägar rinner på markytan, istället för att infiltreras ner i marken som det gör i naturen. Då kan vatten bli stående och orsaka översvämningar. Därför behöver man ta hand om dagvattnet och planera när man bygger för att undvika föroreningsspridning och översvämningar.

Dagvatten för med sig föroreningar

Sverige ska följa EU:s ramdirektiv för vatten. Det betyder att Sveriges alla vattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten) ska följa miljökvalitetsnormer (MKN). MKN gäller för ekologisk och kemisk status. Där god vattenstatus ska uppnås till år 2027.

Dagvatten innehåller ofta näringsämnen och miljögifter som kan bidra till övergödning och giftig vattenmiljö för människor, djur och växter. För att nå god vattenstatus görs det i Sverige många dagvattenutredningar för att säkerställa att allt för mycket föroreningar inte sprids till recipienterna.

Dagvatten bidrar till översvämningar

Vi behöver också ta hänsyn till de framtida klimatförändringarna. I framtiden kommer regnmängder att öka och skyfall bli allt vanligare. Vi behöver klimatanpassa våra samhällen för att undvika översvämningar. Kraftigare skyfall kan också leda till att mer föroreningar sköljs med till våra vatten.

Vi på Geoveta genomför dagvattenutredningar med fokus på att hantera dagvatten lokalt. Det gör att föroreningar nedströms minimeras och vi ser samtidigt till att dagvattenlösningar blir tillräckligt dimensionerade för att översvämningar vid skyfall inte ska få negativa konsekvenser.

Dagvattenhantering planeras tidigt

Vid ombyggnation eller nybyggnation ställer kommunen ofta krav på att en dagvattenutredning ska genomföras för den nya detaljplanen. Det är alltid en bra strategi att börja planera för hantering av dagvatten tidigt i byggprocessen.

Vi har mycket erfarenhet av att utreda förutsättningar för att hantera dagvatten inför eller utifrån nya detaljplaner. Det gör vi genom att arbeta för att uppfylla krav ställda av kommuner och länsstyrelse. Krav kan vara ställda gällande fördröjning och föroreningsbelastning från dagvatten. I de fall där det krävs ger vi förslag på fördröjande och renande lösningar med fokus på kostnadseffektivitet.

Dagvattenutredningar samordnas med andra geotekniska utredningar

För vissa projekt kan myndigheter ställa ytterligare krav på utredning så som utredning av geoteknik för att se om marken håller för ytterligare belastning, skred- och sättningsutredningar, mätningar av grundvattennivåer eller provtagning av mark eller grundvatten. Det utför så klart Geoveta också!

Geoveta utreder hydrogeologiska förhållanden med hjälp av geotekniska borrningar, montering av grundvattenrör, provpumpning och vattenprovtagning av grundvatten. Vi utreder också översvämningsrisker, grundvattennivåpåverkan, omgivningspåverkan, recipientpåverkan, riskanalyser med skyddsåtgärder och kontrollprogram. Då vi också arbetar inom geoteknik, miljöteknik, VA-teknik och hydrogeologi har vi kunskap om helheten bakom vad som krävs för följa miljölagstiftningen och få en dagvattenutredning godkänt hos myndigheterna.

Vill du också ha hjälp med hantering av dagvatten?

Kontakta Eva på eva.ronnberg@geoveta.se, eller någon av oss andra på kontakt-sidan.