Provtagning av vatten

Vi utför dagvattenutredningar och andra hydrologiska och hydrogeologiska utredningar relaterade till vatten. Vissa föroreningar kan spridas lätt i vattnets kretslopp. För att se till att miljön och människors hälsa inte ska riskera att påverkas kontrollerar vi grundvatten, ytvatten och dricksvatten regelbundet genom mätningar och provtagningar.

Provtagningar av vatten och sediment
Vi utför vattenprovtagning avseende kemiska och mikrobiologiska parametrar enligt Naturvårdsverkets och Svenska Geotekniska Föreningens riktlinjer. Provtagningarna utförs i alla typer av miljöer, både före, under och efter ett område exploateras, exempelvis ur grundvattenrör, enskilda brunnar, lakvattendränering, vattendrag, sjöar och hav. I anslutning till vattenprovtagning kan vi med hjälp av fältinstrument direkt mäta till exempel pH, konduktivitet och syrehalt i vattenproverna.

Vi utför provtagningar i sediment med hjälp av till exempel corer, Ekmanprovtagare eller frysprovtagare. Sedimenten åldersbestäms samt analyseras för exempelvis metaller, petroleumprodukter, tennorganiska föreningar, PCB och toxicitet.

Prover som tagits av vatten eller sediment analyseras på ackrediterat laboratorium. Därefter tolkar och utvärderar vi analysresultaten mot riktvärden som finns angivna för respektive parameter enligt Naturvårdsverket, Socialstyrelsen samt Livsmedelsverket. Vid behov kan vi upprätta en åtgärdsplan eller ett kontrollprogram.

Dagvattenutredningar

Dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten som avrinner från hårda ytor i urbana miljöer, för med sig föroreningar som kan hamna i våra naturliga vatten och påverka ytvattenrecipienter nedströms negativt. Mängden dagvatten ökar när områden hårdgörs, på grund av att infiltrationen ner i marken blockeras när naturmark ersätts med till exempel asfalt eller byggnader, och dagvattnet istället måste avrinna på markens yta. Därför behöver man ta hand om dagvattnet och planera vid byggprocessen för att undvika föroreningsspridning och översvämningar.

Dagvattenhantering planeras tidigt

Vid upprättande av en ny detaljplan för ombyggnation eller nybyggnation ställer kommunen ofta krav på att en dagvattenutredning ska genomföras, för att hanteringen av dagvatten ska planeras tidigt i byggprocessen.

Geoveta har mycket erfarenhet av att utreda förutsättningar för att hantera dagvatten inför eller utifrån nya detaljplaner. Vi arbetar för att uppfylla krav ställda av kommuner och länsstyrelse. Krav ställs gällande både fördröjning och föroreningsbelastning från dagvatten. I de fall där det krävs ger vi förslag på fördröjande och renande lösningar med fokus på kostnadseffektivitet.

Våra dagvattenutredningar fokuserar oftast på att hantera dagvatten lokalt för att minimera negativa konsekvenser för miljön. Dagvattenlösningarna dimensioneras för att hantera översvämningar vid skyfall, som beräknas med hänsyn till klimatförändringarna,.

Dagvattenutredningar samordnas med andra geotekniska utredningar

Bygg- och infrastrukturprojekt ställer oftast även krav på andra utredningar så som utredning av geotekniska förhållanen för att se om marken håller för ytterligare belastning. Projekten kan även innefatta skred- och sättningsutredningar, mätningar av grundvattennivåer eller provtagning av mark eller grundvatten. Det utför så klart Geoveta också!

Geoveta utreder hydrogeologiska förhållanden med hjälp av geotekniska borrningar, montering av grundvattenrör, provpumpning och provtagning av grundvatten. Vi utreder också översvämningsrisker, grundvattennivåpåverkan, omgivningspåverkan, recipientpåverkan, riskanalyser med skyddsåtgärder och kontrollprogram. Då vi också arbetar inom geoteknik, miljöteknik, VA-teknik och hydrogeologi har vi kunskap om helheten bakom vad som krävs för att följa miljölagstiftningen och få en dagvattenutredning godkänd hos myndigheterna.

Vill du också ha hjälp med hantering av vatten? Kontakta oss!