Berg

Berggrunden är uppbyggd av olika bergarter som i sin tur består av olika mineral. Det är viktigt att ha kunskap om egenskaperna hos berg när beslut fattas om bergschakt och förstärkningar i anläggningsprojekt.

Geoveta har erfarenhet och djup kunskap om bergets egenskaper i samband med anläggningsprojekt. Vi utför bergbesiktningar och ger rekommendationer om bland annat bergschakt och förstärkning.

Vi övervakar bergsprängningar och kan utreda konsekvenser av sprängningar. I de flesta anläggningsprojekt utförs geotekniska utredningar där de byggnadstekniska egenskaperna hos berg identifieras. Detta kan göras genom utgrävningar, borrning eller geofysiska metoder.

Sprickkartering har sitt huvudsyfte att bestämma om det föreligger risk för ras eller om sprickornas orientering är ogynnsam att ras sker ut mot väg eller bostäder osv. Sprickor förekommer ofta i en stor mängd olika riktningar varvid det är bra om man mäter in ett stort antal sprickor så att man fångar upp alla.

Vid bergbesiktning utför man även en uppskattning av mängden sprickor, sprickfrekvensen. Bestämning av sprickfrekvens går till så att man väljer enmeterssträckor och räknar antalet sprickor som förekommer inom sträckan. Bestämningen bör utföras på flera platser av objektet.

Vid undersökningar av berg och jord använder vi beteckningar enligt SGF.