Riskanalyser och kontrollprogram

Med hjälp av en riskanalys kan sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser bedömas tidigt. Det gör att åtgärder kan vidtas för att minimera dessa risker. Kontrollprogram upprättas i syfte att säkerställa att det inte uppstått några oönskade konsekvenser för miljön.

Geoveta tar ofta fram riskanalyser och kontrollprogram i tidiga skeden av projekt för att minimera risker för att projekt ska påverka miljön negativt.

Innan projektet påbörjas kan Geoveta göra en utredning av vilka parametrar som sannolikt kommer att påverkas i mark och vatten. Vi bedömer om det är troligt med kemiska förändringar, så som transport av tidigare fastlagda föroreningar, när det sker förändringar i marken eller grundvattennivån. Vi bedömer även om det finns risk för att oönskade markrörelser uppstår, så som skred eller sättningar. Om risk föreligger föreslår vi kontrollåtgärder för att övervaka om projektet påverkar mark och vatten.

Påverkan kan bland annat vara förändringar i grund-, lak- och/eller ytvatten och följder på byggnader och anläggningar. För att få reda på och dokumentera vad som sker och vid vilken tidpunkt så hjälper vi till med att upprätta kontrollprogram. I kontrollprogram tar vi hänsyn till bland annat hydrologiska, geologiska och meteorologiska parametrar så som flöden, jordart och årstid. Vi rekommenderar också vilka förebyggande åtgärder som är aktuella vid respektive projekt.