Riskanalyser

Att utföra riskanalyser i tidiga skeden av projekt kan göra att sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser kan bedömas tidigt. Konsekvenser kan vara exempelvis skador orsakade av vibrationer från sprängningar och hälsoskadligt buller. Riskanalyser gör att åtgärder kan vidtas eller kontrollprogram kan upprättas och därmed kan eventuella risker minimeras. Kontrollåtgärder omfattar ofta mätningar av vibrationer under tiden för sprängningar.

Riskbedömning

Innan ett projekt påbörjas är det bra att utföra en riskbedömning av om det redan finns föroreningar på platsen och om de kan komma att påverka människor och miljön. Man bör börja med en översiktlig provtagning och en förenklad riskbedömning för att se om det finns risk för att exempelvis dricksvatten eller djur kan komma att påverkas av föroreningar. Det görs en bedömning om det är troligt med kemiska förändringar, så som transport av tidigare fastlagda föroreningar när det sker förändringar i marken eller grundvattennivån. Man kan utföra riskbedömning parallellt med bedömning av om det finns risk att oönskade markrörelser kan komma att uppstå, så som skred eller sättningar. Om föroreningar påträffas kan man överväga att göra en mer fördjupad undersökning och riskbedömning. Vid eventuell risk föreslår vi kontrollåtgärder för att övervaka hur projektet påverkar mark och vatten och tar fram förslag på efterbehandling.

Kontrollprogram

För att säkerställa att det inte uppstått några oönskade konsekvenser för miljön, är en vanlig åtgärd att upprätta ett kontrollprogram. Kontrollprogram upprättas för att ta reda på och dokumentera vad som sker och vid vilken tidpunkt. I kontrollprogram tar vi hänsyn till bland annat hydrologiska, geologiska och klimatologiska parametrar så som grundvattenflöden, jordart och årstid.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss!