IMG_0189

Geoteknisk undersökning

Geoveta har djup kunskap och stor erfarenhet av jordprovtagning och bestämning av markens jordarter genom geotekniska utredningar där vi visualiserar jordtäckets profil utifrån fältmätningarna och provtagningarna. Vi utför även kartering av jordarters utbredning i horisontalled. Genom vår kunskap om jordarters byggnadstekniska egenskaper ger vi noggranna rekommendationer om grundläggningsmetodik i samband med anläggningsprojekt. Markens geotekniska egenskaper innefattar jordarter, geoteknisk kategori, tjälfarlighet och hållfasthet. Vi ger även rekommendationer om stabilitet, risk för sättningar, grundläggning och infiltrationsmöjligheter för dagvatten.

Geovetas geotekniska avdelning har en borrbandvagn av typ GM 65 från Geofound Scandinavia. Borrvagnen kan utföra många typer av geotekniska sonderingar inför anläggningsprojekt såsom jord-/ bergsondering, CPT samt jordprovtagning med skruvborr. Förutom undersökningar av jordarter utför borrbandvagnen olika typer av hydrologiska undersökningar  samt utför miljötekniska utredningar genom att sätta grundvattenrör och ta prover av jord för analyser av föroreningar.

Är du intresserad av att hyra vår bandvagn för geotekniska eller miljötekniska undersökningar?
Kontakta oss på borrvagn@geoveta.se eller