Föroreningar kan skada människor och miljö. För att undersöka om det finns föroreningar på ett område tas prover av jord eller vatten och analyseras noggrant. Då går det att fatta beslut, exempelvis om det går att bygga bostadshus på en tidigare industrifastighet eller om den först måste saneras.

Geovetas breda kompetens och stora erfarenhet gör att vi kan ta på oss alla typer av undersökningar av föroreningar. Det vanligaste är att vi utför provtagningar av jord och vatten för vidare analys av olika typer av föroreningar.Vi har erfarenhet av provtagningar av PAH:er, PCB, metaller, alifater, aromater, BTEX, klorerade lösningsmedel, dioxiner, pesticider med mera.

Provtagning

Provtagningarna utför vi enligt rekommenderade metoder från Svenska Geotekniska Föreningen, som till exempel deras fälthandbok för undersökningar av förorenade områden. I anslutning till jordprovtagning kan vi med hjälp av fältinstrument direkt mäta till exempel tungmetallhalter, flyktiga organiska kolväten och polycykliska aromatiska kolväten i jorden med hjälp av XRF och PID. I grundvatten och ytvatten kan vi direkt mäta bland annat pH, konduktivitet, turbiditet och syrehalt med hjälp av multimätarinstrument. Om så önskas utförs provtagningarna med kvalitetskontroller enligt metodik från Nordtest och SGF från någon av våra certifierade miljöprovtagare. Det innebär höga krav på dokumentation och extra kontrollprover i varje medium som provtas.

Analyser

Proverna analyseras på ackrediterat laboratorium och därefter tolkar och utvärderar vi analysresultaten efter riktvärden från Naturvårdsverket eller så tar vi fram platsspecifika riktvärden med tillhörande riskbedömning. Riskbedömning kan utföras med förenklad eller fördjupad metodik. Vid behov kan vi även upprätta en åtgärdsplan för efterbehandling och sanering av förorenat område.