Förorenade områden

Föroreningar kan skada människor och miljö. För att undersöka om det finns föroreningar på ett område tas prover av jord eller vatten och analyseras noggrant. Då går det att fatta beslut, exempelvis om det går att bygga bostadshus på en tidigare industrifastighet eller om den först måste saneras.

Geovetas breda kompetens och stora erfarenhet gör att vi kan ta på oss alla typer av undersökningar av föroreningar. Det vanligaste är att vi utför provtagningar av jord och vatten för vidare analys av olika typer av föroreningar. Provtagningarna utför vi enligt rekommenderade metoder från Svenska Geotekniska Föreningen. I anslutning till jordprovtagning kan vi med hjälp av fältinstrument direkt mäta till exempel tungmetallhalter, flyktiga organiska kolväten och polycykliska aromatiska kolväten i jorden med hjälp av XRF och PID. I grundvatten och ytvatten kan vi direkt mäta bland annat pH, konduktivitet, turbiditet och syrehalt med hjälp av multimätarinstrument.

Proverna analyseras på ackrediterat laboratorium och därefter tolkar och utvärderar vi analysresultaten efter riktvärden från Naturvårdsverket eller aktuella storstadsspecifika riktvärden. Vid behov kan vi även upprätta en åtgärdsplan för efterbehandling och sanering av förorenat område.