Förorenade områden

Föroreningar kan skada människor och miljö. För att undersöka om det finns föroreningar på ett område tas prover av främst jord och vatten och analyseras på laboratorium. Efter analysen går det att fatta ett beslut, exempelvis om efterbehandling behöver utföras innan det går att bygga bostadshus på en tidigare industrifastighet.

Geovetas breda kompetens och stora erfarenhet gör att vi kan ta på oss alla typer av undersökningar av föroreningar. Det vanligaste är att vi utför provtagningar av jord och vatten för vidare analys av olika typer av föroreningar, men vi utför även provtagningar i jordens porluft, länsvatten och i biologiskt material som trädved. Vi har erfarenhet av provtagningar av PAH:er, PCB, metaller, alifater, aromater, BTEX, klorerade lösningsmedel, dioxiner, pesticider, radon med mera.

Provtagning

Provtagningarna utför vi enligt rekommenderade metoder från Svenska Geotekniska Föreningen (SGF), exempelvis utifrån deras fälthandbok för undersökningar av förorenade områden. I anslutning till jordprovtagning kan vi mäta tungmetallhalter, flyktiga organiska kolväten och polycykliska aromatiska kolväten i jorden med hjälp av fältinstrumenten XRF och PID. I grundvatten och ytvatten kan vi direkt mäta bland annat pH, konduktivitet och syrehalt med hjälp av multimätarinstrument. Om så önskas utförs provtagningarna med kvalitetskontroller enligt metodik från Nordtest och SGF från någon av våra certifierade miljöprovtagare. Det innebär höga krav på dokumentation och extra kontrollprover i varje medium som provtas.

Analyser

Proverna analyseras på ackrediterat laboratorium och därefter tolkar och utvärderar vi analysresultaten efter generella riktvärden från Naturvårdsverket. Vi kan också ta fram platsspecifika riktvärden med tillhörande riskbedömning. Riskbedömning kan utföras med förenklad eller fördjupad metodik. Vid behov kan vi även upprätta en åtgärdsplan för efterbehandling av ett förorenat område.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!