Vatten

Vatten är grunden till allt liv och en nödvändig naturresurs för människor. Vissa föroreningar kan spridas lätt i vattnets kretslopp och för att se till att miljön och människors hälsa inte blir utsatt av för mycket föroreningar kontrolleras grundvatten, ytvatten och dricksvatten regelbundet genom mätningar och provtagningar.

Vi på Geoveta har stor erfarenhet av alla typer av projekt relaterade till vatten. Vi kan utföra stora och små utredningar av påverkan på olika typer av vatten och sediment, utföra dagvattenutredningar samt ge rekommendationer om placering och utformning av enskilda brunnar och enskilda avlopp.

Vi utför vattenprovtagning ur till exempel grundvattenrör, brunnar, lakvattendränering, vattendrag och sjöar avseende kemiska och mikrobiologiska parametrar. Vi kan även utföra provtagningar och biologiska inventeringar i vattendrag, sjöar och hav. I vatten kan vi även ta prover av sediment. Provtagningarna utför vi enligt Naturvårdsverkets och Svenska Geotekniska Föreningens riktlinjer.

Prover som tagits analyseras på ackrediterat laboratorium och därefter tolkar och utvärderar vi analysresultaten mot de gällande riktvärden som finns angivna för respektive parameter enligt Naturvårdsverket, Socialstyrelsen samt Livsmedelsverket. Vid behov kan vi upprätta en åtgärdsplan för efterbehandling och sanering av föroreningar.

I anslutning till vattenprovtagning kan vi med hjälp av fältinstrument direkt mäta till exempel pH, konduktivitet, turbiditet och syrehalt i vattenproverna.