Byggnader och inomhusmiljö

Skärmavbild 2015-12-15 kl. 14.33.58Inomhusmiljö har stor betydelse för människors hälsa då vi spenderar en stor del av våra liv inomhus. Inomhusmiljön påverkas av byggnadens utformning och materialval men även av hur den används och underhålls.

Geoveta kan finnas med under hela projektet, från planering via rivning till produktion, som kunskapsresurs inom miljö. Vi kan ta fram en miljöplan åt projektet och vidare inventeringar och vi kan utföra besök som presenteras i tydliga rapporter.

Geoveta kan skatta materialmängder och inventera materialslag för att säkerställa miljövänliga rivningar med så hög andel återbruk och återvinning som möjligt. På så sätt minskas kostnaderna.

En byggnad kan inventeras avseende miljö- och hälsovådliga material och ämnen  även utan planerad rivning/ombyggnation. Geoveta kallar detta för en miljöinventering. Samma sorts material som hanteras i en rivningsinventering (till exempel asbest och PCB) kan givetvis även ingå nu men även andra aspekter undersöks.

Inför renoveringar utför vi provtagningar på ingående material för vidare analys av asbest, kvicksilver, flytspackel och PCB samt utför fuktindikeringsmätningar för att kunna eliminera dessa ämnens hälsorisker.

I byggskedet utför vi löpande platsbesök och bistår entreprenörer med vår kunskap så att inga oönskade kemikalier tillförs byggnaden.
Om så önskas finns vi med som resurs både på planerings- och byggmöten.

Geoveta har även stor erfarenhet av långtidsmätningar av radon i inomhusmiljö.