Översiktsbild vid Broberget Bergtäkt, där Geoveta upprättat miljökonsekvensbeskrivning