2018-02-12

Vi är äntligen på väg mot ljusare tider och våren som nog alla längtar efter närmar sig sakta men säkert. Med detta kommer ökade flöden av dagvatten. Visst är det härligt med snö, men när våren kommer och temperaturen stiger så kommer all denna snö att tina bort. Så vart tar egentligen smältvattnet vägen?

Filtrering i marken eller avrinning

En del av smältvattnet från vinterns snö filtrerar ner i marken till grundvattnet medan det vatten som inte filtrerar avrinner på markytan som dagvatten. Dagvattnet behöver nödvändigtvis inte orsaka några problem, men vid snabb avsmältning av stora mängder snö tillsammans med regnfall så kan vårfloder bildas. Höga flöden ökar risken för översvämningar vilka i sin tur kan ha förödande konsekvenser. Att planering av dagvattenhantering är nödvändigt för att minska riskerna för vattenskador är därför ganska lätt att förstå.

Dagvattnets väg till recipienten

Dagvatten är det vatten som tillfälligt rinner på markytan och konstruktioner. Eftersom bebyggelsen ökar ger detta också en ökad mängd flöden då man med vägar, parkeringar och konstruktioner bidrar till att det blir svårare för regn och smältvatten att naturligt rinna ner i marken. Den ökade mängden dagvatten kommer då behöva tas om hand och ledas bort för att förhindra översvämningar och vattenskador på byggnader. Förutom risken för stora volymer av vatten är också föroreningar en viktig del att ta hänsyn till. Då dagvatten ofta leds via vattendrag till recipienter som sjöar och hav, kommer dessa att bli påverkade av diverse föroreningar som förs med dagvattnet. Typ av förorening beror på vad för sorts markanvändning och bebyggelse som finns på området dagvattnet kommer ifrån.

Utredning av dagvattenhantering

För att göra samhällsutvecklingen hållbar är det viktigt att tänka på hur dagvattenflöden och spridning av föroreningar kan hanteras. Man brukar uppskatta hur mycket dagvatten som kommer behöva ledas bort från ett område samt om vattnet kommer behöva renas. Beräkningarna utförs med hänsyn till hur markanvändningen i avrinningsområdet förändras. Hänsyn tas även till den ökade nederbörd som klimatförändringarna medför. En viktig utgångspunkt är också hur mycket föroreningar som aktuell recipient klarar av att ta emot.

Dagvatten i samhällsplanering

Baserat på beräkningarna kan rekommendationer ges om hur dagvattenhanteringen ska ske på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Med hjälp av fördröjnings- och översvämningsytor kan stora mängder dagvatten lättare hanteras och därmed minskas risken för skador. Det är viktigt att få dagvattenlösningarna att passa in i samhället. De senaste åren har lösningarna blivit en del av estetik och arkitektur i många städer. Det är numera vanligt att man istället för slutna dagvattensystem har börjat tillföra fler öppna och synliga dagvattenanläggningar. Vid byggnation av bostads- och industriområden är det viktigt att exempelvis arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare tar hänsyn till dagvattnet i sin planering. Det är då lämpligt att utföra en dagvattenutredning i början av projektet.

Läs mer om vilka typer av vatten som Geoveta arbetar med i vårt vattenavsnitt. Läs också vidare om hur dagvattenfrågan behandlas nationellt på Naturvårdsverkets hemsida.