Geoveta tar fram åtgärdsprogram för Edsviken. Karta visar markanvädning inom Edsvikens avrinningsområde.