2018-11-23

Geoveta arbetar tillsammans med Edsviken Vattensamverkan med att göra ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för havsviken Edsviken. Kommunerna Sollentuna, Danderyd, Solna, Sundbyberg, Järfälla och Stockholm ingår i vattensamverkan då de alla är en del av avrinningsområdet för Edsviken.

Gemensam handlingsplan för god status år 2027

Syftet med projektet är att ta fram ett åtgärdsprogram för att Edsviken ska uppnå god status till år 2027. Därför kartläggs först situationen i avrinningsområdet och i själva Edsviken. Därefter beräknas vilka åtgärdsnivåer som krävs för att målet ska kunna uppnås. Åtgärder föreslås och prioriteras utefter vad som bedöms ge störst effekt per krona. Åtgärdsprogrammet ska fungera som en gemensam handlingsplan för kommunerna så att miljökvalitetsnormerna uppnås.

Edsviken är en vattenförekomst som styrs av miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer (MKN) är de verktyg vi i Sverige använder oss av för att uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten. Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status till år 2027.Geoveta tar fram åtgärdsprogram för Edsviken. Karta visar markanvädning inom Edsvikens avrinningsområde.

Övergödning och fosforläckage

I dagsläget är Edsviken kraftigt övergödd med syrefria förhållanden vid bottnarna vilket har påverkat växt- och djurliv negativt. Orsaken till att Edsviken har dålig status är att man historiskt sett släppt ut kemikalier och näringsämnen som hamnat i vikens vatten och bottensediment. En diffus källa till föroreningar och näringsämnen är dagvattenutsläpp från hårdgjord mark inom avrinningsområdet. På senare tid har dagvattenutsläpp tagits på större allvar, men historiskt har man låtit allt vatten från hårdgjorda ytor rinna rakt ut i våra vatten.

Det är svårt att åtgärda de historiska föroreningar som skett. Vanligtvis sjunker föroreningarna till botten där man kan låta dem ligga kvar och med tiden begravs föroreningarna under nya sediment. Detta är vanligt eftersom det är riskabelt att muddra bottnarna då det frisätter föroreningar till vattenmassan igen.

Det man kan åtgärda idag är att dagvattenutsläpp renas vid källan så att det inte når Edsviken. Historiska utsläpp har orsakat att Edsvikens bottnar är fulla av näringsämnet fosfor. Vid syrefattiga förhållanden kan denna fosfor åter igen frisättas till vattenmassan. Då blir det ytterligare övergödning i Edsviken. Idag finns metoder för att begränsa fosforläckaget från bottnar.

Om omfattande åtgärder genomförs skulle den ekologiska statusen kunna förbättras i Edsviken. Möjligheterna för att detta ska kunna ske är dock helt avhängiga på att god status även uppnås i det utanförliggande havsområdet Lilla Värtan, som tillför stora mängder fosfor till Edsviken. Därmed krävs åtgärder mot hela den samlade fosfortillförseln till Stockholms innerskärgård. Vi är glada att tillsammans med kommunerna få driva upprättandet av åtgärdsprogrammet för Edsvikens avrinningsområde, och föreslå de praktiska åtgärderna.

Projektet pågår under 2018 och in i början av 2019. Läs gärna mer om vattenvårdsarbetet på Edsviken Vattensamverkans hemsida!

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Michaela Gren.