2018-11-21

Den första januari 1999 trädde Miljöbalken i kraft, vilket betyder att den nu fyller 20 år!

För en hållbar framtid

Syftet med Miljöbalken är att främja en hållbar utveckling där både nuvarande och kommande generationer har tillgång till en hälsosam miljö. En grundpelare i Miljöbalken är tanken att människan har rätt att bruka naturen, men att detta förutsätter att naturen förvaltas väl. Målet är att skydda hälsa, natur och miljö och bevara den biologiska mångfalden, men även att främja återvinning och återanvändning och att ha en trygg hushållning av vatten och mark.

Egentligen är Miljöbalken lite av en sammanslagning av ett flertal lagar, som slogs ihop för att skapa en mer överblickbar bild. Totalt består balken av sju avdelningar som tillsammans består av 33 kapitel. De olika avdelningarna innehåller bland annat regler för naturvård, olika typer av verksamhet och tillsyn. Det finns ett antal allmänna hänsynsregler i Miljöbalken, som gäller alla som tänker göra något som kan påverka miljö eller hälsa. I detta ingår även sådant som kan påverka boendemiljöer, exempelvis fukt eller buller. Miljöbalken riktar sig alltså mot alla, både verksamheter och individer, och förutsätter att alla tar sitt ansvar i påverkan på miljö och hälsa.

Viktigt för alla

Miljöbalken är såklart viktig för företag och Geoveta jobbar ständigt mot en hållbar utveckling. Genom tester och undersökningar kan många problem undvikas och det är såklart också viktigt att åtgärda de problem som redan finns och uppstår. Men det är även värt att tänka på vad man själv som individ kan göra för att se till att naturen förvaltas väl! Som tidigare nämnt främjar Miljöbalken återvinning, vilket är ett relativt enkelt sätt att som privatperson bidra till en hållbar utveckling. Välmående både hos oss själva och vår miljö är trots allt relevant både för oss och kommande generationer!

Behöver du juridisk hjälp? Kontakta i så fall Eva Rönnberg eller Peter Flygare som du hittar här.