Geovetas profession är geovetenskap med inriktning mot kvartärgeologi, geologi och geokemi.
Det innebär att vi har ett brett och djupt kunskapsområde gällande innehåll och fysikaliska,
kemiska och mikrobiologiska processer i mark och vatten.