2021-02-19

Ytterligare förstärkning av tre nya medarbetare!

Geoveta utökar personalstyrkan ytterligare med tre nya medarbetare: Anton Almgren har varit med oss sedan november 2020 och Khalid Ali och Ting-Fung Chong sedan januari i år.

Anton – geokonsult, fältassistent och dagvattenkonsult

Anton Almgren har en kandidatexamen i geovetenskap från Stockholms universitet. I utbildningen har han fått en bred överblick över många olika områden, till exempel geologi och geokemi, naturgeografi, GIS och fjärranalys, hydrologi, marin geologi samt geovetenskapliga fältmetoder. I sitt examensarbete utvärderade han en metod att rekonstruera paleoarktisk havsistäckning från foraminifera fossiler. På Geoveta arbetar han med bland annat fältprovtagning, dagvatten, GIS och CAD.

Khalid – hydrolog och geokonsult

Khalid Ali har en masterexamen i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser och en kandidatexamen i geovetenskap från Stockholms universitet. I sin utbildning har han fördjupat sig inom ämnen som vattenresursers sårbarhet och resiliens, informations- och modelleringssytem för mark- och vattenresurser, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser samt avancerad hydrologi/hydrogeologi. I hans examensarbete undersökte han hur olika ekosystems förmåga att ta upp eller avge koldioxid påverkades av olika hydrologiska faktorer såsom avrinning och nederbörd. På Geoveta jobbar han med dagvattenutredningar och fältprovtagningar.

Fung – geolog och miljöprovtagare

Ting-Fung Chong har en kandidatexamen i geovetenskap med inriktning berggrundsgeologi från Stockholms universitet. I sin utbildning har han fördjupat sig inom ämnen som berggrundsgeologi, miljögeokemi, GIS, mineralogi, Sveriges geologi och bergstabilitet. I sitt examensarbete undersökte han tillsammans med Trafikverket bildningsprocesserna för en bergart kring Norrköping i projektet Ostlänken. På Geoveta arbetar han med bland annat bergteknik, fältprovtagning, geokemi, samt GIS och CAD.

Välkomna önskar vi på Geoveta!