2016-09-09

Ovanstående är en fråga som vi säkert har svarat på ett hundratal gånger men den återkommer.

– Om en skada uppstår hos grannen, så kallad tredjeman, vid markarbeten är det byggherren som har ansvaret, säger Peter Flygare, byggnadsingenjör och Geovetas expert på anläggningsteknik.

Enligt Miljöbalkens 32 kapitel är byggherre den som äger fastigheten och där själv eller genom entreprenör bedriver den skadegörande verksamheten. Tredjeman är den som inte är part i verksamheten. Skadan i sin tur ska regleras genom skadestånd. Alltså får den skadelidande ersättning i pengar.

– Det innebär alltså att även en privat villaägare har ansvaret för skador som uppkommer hos grannen på grund av arbeten på den egna fastigheten, säger Peter Flygare.

Ansvaret kan överföras på entreprenör om entreprenören varit försumlig, vårdslös eller agerat utanför givna rikt- eller gränslinjer. Vid sprängningsarbeten är sprängaren strikt ansvarig för sten som kastas från sprängning och markentreprenör har strikt ansvar vid särskilt riskabla schaktningsarbeten.

– För att skydda sig i egenskap av byggherre bör man därför upprätta en riskanalys eller ett kontrollprogram.

Vid ett flertal verksamheter finns det ett krav på dylika utredningar från kontrollmyndigheter eller försäkringsbolag. Vidare kan det vara aktuellt att teckna en byggherreansvars-försäkring, den kan tecknas av byggherren själv eller av entreprenör på uppdrag av byggherre.

– För att skadestånd ska betalas måste vissa rekvisit vara uppfyllda, det ska finnas en skada, det ska finnas orsakssamband och tidssamband med den skadegörande verksamheten, säger Peter Flygare. Vi på Geoveta hjälper förstås till med riskanalyser, tillståndsansökningar, kontrollprogram med mera. Skulle olyckan vara framme och man i projektet är osäkra på vems ansvaret är utför vi även skadeutredningar med förslag till reglering. Vi kan även hjälpa till i ett eventuellt rättsligt efterspel.

Geoveta har mer än tjugo års erfarenhet av skadehantering och rättsliga förhandlingar.

 

Peter Flygare nås på peter.flygare@geoveta.se