2019-11-13

Geolog undersöker sulfidförande bergart

Den senaste tiden har ett flertal entreprenörer och kommuner fått erfara att sprängning och användning av sulfidförande berg vid exploatering kan innebära en fara för miljön. Vi på Geoveta har därmed fått många frågor angående detta, så som bland annat hur något så naturligt som berg faktiskt kan vara en miljöfara?

Ökad exponering ger snabbare vittring…

Bergarter innehåller oftast ett flertal olika mineral. Dessa är sin tur uppbyggda av olika huvudelement och spårelement, dvs. ämnen som återfinns i mindre mängder i mineral. Spårelementen utgörs ofta av olika slags metaller och sulfidförande mineral som kan innehålla mycket giftiga tungmetaller.

När ett berg losshålls genom sprängning och fördelas i mindre fraktioner exponeras nya fräscha ytor. Samtidigt ökar den totala ytan som kan utsättas för kemisk vittring och nedbrytning. Vittringshastigheten för de flesta bergarter ökar när en bergartsyta är fräsch eftersom lättvittrade mineral exponeras. Detta innebär att om ett berg sprängs och det exponeras för exempelvis nederbörd och grundvatten så frigörs betydligt fler ämnen, så som metaller, till närliggande mark, grundvatten och nedströms vattendrag än om berget hade bevarats i dess befintliga form.

…och försurning som ger ytterligare vittring

Sulfidförande mineral vittrar mycket lätt när de exponeras för syre och vatten. När de bryts ner frigörs metaller till det vatten som mineralet kommer i kontakt med. Vissa sulfidmineral kan dessutom avge vätejoner som är försurande. Surt vatten är ytterligare en faktor som ökar vittringshastigheten hos bergarter, vilket accelererar nedbrytning hos de flesta bergarter. Detta innebär därmed att sulfidmineral utgör en risk för försurning av nedströms vattendrag och recipienter samt bidrar med metaller i sig självt. Dessutom kan det bidra sekundärt genom att orsaka ökad vittring hos andra mineral.

Sulfidbergsproblematik i anläggningsbranschen

Inom gruvindustrin har det under lång tid varit känt att sulfidförande berggrund kan leda till allvarliga miljöproblem. Liknande problem kan uppstå i anslutning till byggnationer vilket dock har uppmärksammats först under senare tid. Idag är detta ett problem som hindrar eller försenar utveckling i många delar av Sverige, t.ex. i södra och östra Stockholm.

Trots att det har gjorts ett stort antal studier av sulfidvittring vid gruvbrytning medför sulfidbärande bergarter vid byggnationer unika problem. Eftersom byggnationer ofta görs i tätbefolkade områden kan ett stort antal människor drabbas av eventuella negativa effekter. Vittring av sulfidmineral i anslutning till byggnationer kan dessutom orsaka problem som ökad korrosion av cement och betong vilket kan leda till säkerhetsrisker och ökade reparationskostnader. I nuläget saknas dock mycket kunskap om förekomst av sulfidbärande bergarter, hur stora mängder sulfidmineral bör hanteras vid byggnationer samt hur negativa effekter av sulfidvittring kan åtgärdas vid byggnationer.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi på Geoveta arbetar med undersökningar och frågor som rör sulfidberg, kontakta oss då på info@geoveta.se eller 08-410 112 60.