2016-06-08

Observera att samrådsmöte redan hållits 2016-06-30. Geoveta arbetar i nuläget på en MKB åt Broberget Bergtäkt AB.

 

Broberget Bergtäkt AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för utökad verksamhet på fastigheten Käpplinge 1:25 i Västerås kommun. Broberget Bergtäkt utför idag täktverksamhet på fastigheten Käpplinge 1:25 med inriktning på losshållning, krossning och försäljning av berg och morän. Syftet med den planerade utökade verksamheten är att få en effektivare losshållning längre bort från befintliga bostadshus än vad som sker idag.

Ett utökat täkttillstånd medför cirka ett ytterligare sprängtillfälle per år, vilket ger totalt fyra till fem tillfällen per år. Konsekvenserna av detta kommer bli en ökning från dagens cirka 20 transporter per dag till cirka 30 transporter per dag.

Broberget Bergtäkt avser att utföra den utökade brytningen under grundvattenytan vilket kommer medföra ytterligare kontroller av bland annat enskilda brunnar i närområdet för att säkerställa grundvattenkvalitet och nivå.

Miljöpåverkan från den utökade verksamheten kommer att beskrivas i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att upprättas i samband med ansökningsprocessen.

Nu inbjuds särskilt berörda, allmänheten och miljöorganisationer att ta del av underlaget för samråd samt att medverka vid samråd den 30 juni 2016 klockan 18.00. Samrådet kommer hållas i Företagshuset, Vagersta 26, 726 91 Skultuna.

Ett mera utförligt underlag för samrådet kan begäras ut genom Eva Rönnberg på Geoveta AB www.geoveta.se

Synpunkter i samrådet lämnas till Eva Rönnberg via e-post till eva.ronnberg@geoveta.se, senast 2016-08-15. Frågor om samrådsprocessen besvaras av Eva Rönnberg på telefon 073-347 12 61 eller på e-post eva.ronnberg@geoveta.se