2020-09-25

Riskbedömning av förorenad mark

Vi på Geoveta är ofta ute hos entreprenörer och fastighetsägare och tar prover för att undersöka om det finns föroreningar i marken. Men vad gör man om man hittar förorenande ämnen i marken? Hur vet man om de halter som påträffats utgör någon risk för människors hälsa eller för miljön? För att ta reda på det kan en riskbedömning göras.

Generell eller platsspecifik bedömning?

En riskbedömning av förorenad mark görs i syfte att identifiera och uppskatta vilka risker som en påträffad förorening kan medföra, både nu och i framtiden. Genom den kan man se om det finns behov av åtgärder för att minska exponeringen av farliga ämnen och undvika negativa effekter.

När man gör en riskbedömning av förorenad mark kan man antingen utgå från generella haltbaserade kriterier, som Naturvårdsverket har tagit fram för olika ämnen, eller så kan en platsspecifik bedömning göras där platsspecifika riktvärden tas fram. Ofta används de generella riktvärdena vid många bedömningar. Det finns två olika typer av generella riktvärden som man kan utgå ifrån. Den ena är generella riktvärden för känslig markanvändning och den andra generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. Till känslig markanvändning räknas exempelvis skolor eller platser där människor bor. Mindre känslig markanvändning kan exempelvis vara kontor eller industrimiljöer, dvs. där man kan förvänta sig en mindre exponering.

De generella riktvärdena utgår dock som namnet antyder från mycket generella antaganden om faktorer som markens sammansättning, spridningsvägar och vistelsetider. Ibland kan det därför vara olämpligt och missvisande att använda dessa för områden där de lokala förutsättningarna avviker mycket från antagandena.

Riskbedömning – bra för miljö och ekonomi!

Genom att göra en platsspecifik bedömning tar man hänsyn till de förhållanden som gäller för en specifik plats. Det kan handla om vilka grupper som vistas inom ett område, hur ofta de befinner sig där, och om det finns speciella skyddsvärda naturvärden att ta hänsyn till. Det kan även handla om vilka egenskaper som marken inom området har eller andra faktorer som kan påverka hur stor risken för exponering och spridning av föroreningar blir i praktiken.

När man tar med den faktiska omgivningen i beräkningarna där en förorening har påträffats, kan det framgå tydligare om det föreligger någon risk i just det fallet eller inte. Det ger i sin tur bättre indikationer om vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta. Ibland kan bedömningen resultera i de platsspecifika riktvärdena blir mer tillåtande än de generella. Det kan innebära stora besparingar för ett projekt om marken inte behöver saneras. En riskbedömning kan därför vara en mycket god investering både ur en miljömässig och ur en ekonomisk synpunkt!

Vill du ha hjälp med att ta fram platsspecifika riktvärden eller bedöma vilka risker som finns för människor och miljö inom ett förorenat område? Kontakta oss på Geoveta på info@geoveta.se så kan vi berätta mer.