2017-11-08

En traditionell stadsmiljö består till stor del av hårdgjorda ytor. Dagvatten rinner av mycket snabbt och för med sig miljögifter och näringsämnen till våra vattendrag. I en växande stad riskerar belastningen att öka, men i vilken utsträckning är i hög grad beroende av vilka förebyggande åtgärder och beslut som fattas.

Detta blir tydligt i en intressant artikel om städers ekologiska påverkan långt utanför storstadsgränserna som publicerades i PNAS, av McManamay R. et al. (2017). Studien visade att stadens infrastruktur påverkar livsmiljöerna för över 60 % av Nordamerikas fisk, musslor och kräftdjur, och att det även lett till att många lokala arter försvunnit fullständigt. Studien visar även att effekterna av ökad urbanisering inte står i proportion till en stads storlek, utan återspeglar infrastrukturbeslut som tas då en stad växer. När en stad växer behöver inte nödvändigtvis dess område av hydrologisk påverkan också växa, något som kan åstadkommas genom exempelvis bättre dagvattenhantering eller att välja källor för elkraft som minimerar användningen av vatten.

Läs hela studien här:
McManamay R. et al., 2017. ”US cities can manage national hydrology and biodiversity using local infrastructure policy” Proceedings of National Academy Sciences. 2017.