2020-10-02

Fosfor är ett näringsämne som tillförs sjöar och hav dels genom ytavrinning från omgivande mark (extern belastning) och dels genom läckage från bottensediment i sjöar (intern belastning). Läckage av fosfor från sjöbotten beror på förändrade kemiska förhållanden då det i övergödda sjöar kan uppstå syrebrist vid sjöbotten.

En metod för att minska den interna belastningen är fosforfällning. Fosforfällning är en kemisk process där fosforn i sedimenten ”binds fast” med hjälp av aluminiumklorid. En stabil förening bildas då mellan fosforn och aluminiumsaltet som inte frigörs från sjöbotten då förhållandena i en sjö eller havsvik förändras.

Geoveta har bland annat föreslagit fosforfällning som en åtgärd för att minska den interna belastningen från bottensediment i ett lokalt åtgärdsprogram för en ytvattenrecipient. För att fosforfällning ska vara effektiv krävs även åtgärder för att minska den externa belastningen, genom rening av dagvatten innan det når en sjö eller havsvik.

Stockholms stad utför nu fosforfällning i Brunnsviken. Här kan du även se hur fosforfällning går till!