2018-04-20

Göta älv mellan Trollhättan och Göteborg är en av Sveriges mest skredfarliga områden. Här sker regelbundet skred och det är geologiska orsaker bakom, genom den farliga ”kvickleran”. Nu har regeringen beslutat om en ny förordning om bidrag för att göra Göta älv mer skredsäkert.

Göta älv och området från Trollhättan och till Göteborg är ett mycket skredfarligt område. Det finns skriftliga beskrivningar av skred som skett här ända tillbaka till medeltiden. Men de kanske mest kända händelserna i modern tid är nog katastroferna i Surte 1950 och Tuve 1977. I skredkatastrofen i Tuved omkom nio personer. Här kan du höra en berättelse av ett vittne som var med: https://www.youtube.com/watch?v=BzH5RsS9xTA

Boven i dramat: Kvicklera

Kvicklera är en typ av lera som man kan hitta på många ställen i Sverige, men den är som mest utbredd och farlig just i västra Sverige, bland annat Göta älvdalen. Leran bildades i det salta havet när inlandsisen smälte bort. En viktig del i lerans uppbyggnad och struktur är just salt, som har en sammanhållande funktion.

Med tiden genom landhöjningen kom det som från början var havsbotten att bli land. Då har salt kunnat lösas upp och transporteras bort när exempelvis regnvatten tagit sig ner i marken. Det gör leran instabil och skredfarlig genom att saltet försvinner. I dessa riskområden kan det räcka med vibrationer från trafiken för att starta ett skred och de kan bli mycket omfattande.

Mer skredsäkert med start 3 maj

Regeringen har beslutat om en förordning om bidrag som kan sökas av en kommun själv eller flera kommuner gemensamt. Tanken är att det ska täcka maximalt 70 % av den totala kostnaden för åtgärder. Det innebär att den som får pengar måste bidra med 30 % av kostnaden själva. I en bidragsansökan ska man visa förbättringsförslag på stabilitetsförhållanden och hur man minskar sannolikheten för ras och skred i riskområden.

Idag är det Statens geotekniska institut (SGI) som i första hand sköter frågor om ras och skred i Sverige, i samarbete med exempelvis Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB). Det kommer även vara SGI som kommer sköta det nya bidraget och som tar hand om att pröva frågor kring bidraget.

Dessutom har man inrättat en delegation som ska samordna och planera detta arbete. I den delegationen ingår eller kommer man bjuda in totalt tretton andra myndigheter och kommuner att vara med. Det är länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Ale, Göteborgs, Vänersborgs, Kungälvs, Lilla Edets och Trollhättans kommuner, Västra Götalands läns landsting och Vattenfall Vattenkraft AB.

Läs mer:

Statens geotekniska institut: http://www.swedgeo.se/sv/om-sgi/pressrum/aktuellt/regeringsbeslut-om-nytt-bidrag-for-att-skredsakra-gota-alv/

Regeringskansliet: http://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/regelandringar-beslutade-den-12-april-2018/

(Foto: Trollhättan, av Lena Lindell, pixabay.com)