2016-03-11

Geoveta utför mark- och vattenundersökningar avseende föroreningar på Kattholmen i Värmdö kommun inför att ett marint centrum ska byggas på holmen, på uppdrag åt Arcona. Det marina centrumet kommer erbjuda servicebrygga med bland annat toatömning och båtbottentvätt och tanken är även att ge plats åt butiker, restauranger och café. 

Arbetet har hitintills innefattat både åtgärdsförslag samt sediment- och ytvattenprovtagning och framtida arbeten kommer eventuellt även innefatta geoteknik och grundläggningsförslag samt kontrollprogram och riskbedömning.