2017-03-27

Geoveta har fått i uppdrag av Håbo kommun att genomföra en inventering av grönstrukturen i kommunen. Inventeringen ska innehålla vilka grönområden som är viktiga att bevara utifrån naturvärden, rekreationsvärden, gröna samband, klimatreglering, sociala värden, ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Grönstrukturinventeringen innefattar fältinventering och fjärranalys i GIS och ska användas som underlag till kommunens översiktsplan.

Kontaktperson: Michaela Gren