2016-11-26

Geoveta utför en markundersökning i Karlstad på fastigheten Hyttan 16 vid Karlstad kongress center. Uppdraget innefattar att undersöka marken avseende föroreningar samt dess egenskaper och ta fram rekommendationer för grundläggning.
För mer information, kontakta Camilla Rydén.