2017-11-14

Geovetas geotekniska sonderingar

Geoveta har genomfört geotekniska sonderingar i Haninge för att hjälpa en annan konsultfirma med information om markens beskaffenhet inför anläggandet av en dagvattenpark. I uppdraget har det ingått att undersöka jordlagerföljden, mäktighet på jordlagret och grundvattennivån i området.

Bilden: Till vänster en borrkärna med i huvudsak lera. Till höger ser vi hur platsen för fältarbetet kan se ut en tidig novembermorgon.