2017-01-10

Geoveta har varit sakkunniga i en rättslig tvist angående orsaken till skred och vi har nu fått det glädjande beskedet att domstolen gick till fullo på vår linje!

Skred har gått i Svensrud, Norge. Massförflyttningen har förorsakat materiella skador då en byggnad dragits med och en annan träffades av massorna. Skred är en naturlig geologisk erosionsprocess som inträffar för att massorna söker ett jämviktsförhållande.

Orsakerna till att skred går är vanligen flera samverkande faktorer där markens lutning, jordart och vatteninnehåll är avgörande. I aktuellt fall finns ett flertal orsaker som sannolikt har samverkat där det är den naturliga sluttningsprocessen som dominerar och påskyndas av klimatförändringar.

De stämda var entreprenören som utfört markarbete samt entreprenörens geotekniker. Vår uppdragsgivare var försäkringsbolaget IF. För mer information, kontakta Eva Rönnberg.