2018-11-01

Klimatförändringar innebär förändringar som vi som människor måste anpassa oss till. Det kan handla om förändringar i våra vardagliga liv men också förändringar som olika verksamheter måste anpassa sig efter. Den 1 augusti 2018 ändrades både plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen med avsikt att förbättra beredskapen för klimatförändringar i kommuner.

Vad är PBL och PBF?

Plan- och bygglagen, ofta förkortad PBL, reglerar planläggning av mark, vatten och byggande. Den styr till exempel vilka förutsättningar som bör finnas för att bevilja bygglov, marklov och rivlov. Enligt PBL är alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för kommunen. Denna översiktsplan ska innefatta hur mark och vattenområden ska användas och hur bebyggelse och naturområden ska utvecklas och bevaras. I PBL finns även bestämmelser om detaljplaner, vilket är planer som innefattar samma saker som en översiktsplan, men som visar ett mer begränsat område. Plan- och byggförordningen (PBF) innehåller bland annat definitioner av byggnadshöjd och våningar och krav på utformningar.

Vad innebär förändringarna?

Förändringarna i PBL innebär bland annat att kommunerna nu i sin detaljplan kan bestämma att det krävs marklov för åtgärder som kan minska markens genomsläpplighet. Detta för att skapa bättre förutsättningar för dagvattnet. Klimatförändringarna väntas ge ökad nederbörd vilket innebär att dagvattnet måste hanteras på ett effektivt sätt för att undvika översvämningar. Som en följd av detta har även ändringar i PBF gjorts, t.ex. att byggsanktionsavgiften för att utföra lovpliktiga markåtgärder utan startbesked nu även omfattar markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Dessutom är kommunerna nu skyldiga att i sin översiktsplan genomföra en riskbedömning för risker som kan uppkomma till följd av klimatförändringar. Dessa risker kan till exempel vara översvämningar, ras eller skred. Kommunerna är även skyldiga att arbeta för att minska eller helt eliminera riskerna. Här kan Geoveta hjälpa till med ett flertal tjänster som skredutredningar, riskanalyser och kartläggning av topografiskt känsliga områden. Vi kan också ge förslag på åtgärder för att minimera riskerna.

Du kan läsa mer om hur vi kan bidra här, eller ta en titt på filmen nedan!

Bilden ovan är från ett av Geovetas uppdrag där vi anlitats för att bedöma vad som kan ha orsakat ett skred.