2017-04-26

Geoveta har lång erfarenhet av strategiskt arbete med dagvattenhantering och utför dagvattenutredningar för specifika områden åt företag, fastighetsägare och kommuner.

De senaste decennierna har fokus vad gäller dagvattenhantering mer och mer skiftat från att dimensionera ledningar för hantering av kraftiga regn till att lokalt både kunna hantera och jämna ut nederbörd samt rena dagvattnet från föroreningar. Med uppförandet av ny bebyggelse eller förtätning av befintliga områden påverkas regnets naturliga avrinningsvägar. Dagvatten som inte kan infiltreras ned i marken når slutligen närliggande recipient. En ökad urbanisering medför både ökad ytavrinning och transport av föroreningar. Ett förorenat dagvatten kan påverka recipientens ekologiska status.

Weserdomen
Nyligen deltog Geoveta i ett seminarium om den så kallade Weserdomens betydelse för hantering av vattenfrågor i planer. Denna EU-dom, som handlade om muddring i floden Weser, har fått betydelse för hur den svenska miljöbalken ska tillämpas. I Sverige har den tolkats som att länsstyrelser inte får lämna tillstånd till projekt som riskerar att försämra vattenstatus eller äventyrar att miljökvalitetsnormer (MKN) följs.

Dagvattenutredningar
I samband med dagvattenutredningar betyder detta att även om en recipients sammanvägda ekologiska status bedöms bli oförändrad efter ett projekt så kan detta ändå vara otillåtet om enskilda kvalitetsfaktorer försämras.

En försämring definieras som att:

  • en kvalitetsfaktor försämras så att den hamnar i en annan klass
  • om den redan befinner sig i den lägsta klassen får ingen ytterligare försämring ske

Detta ställer krav på verksamhetsutövares detaljplanering. Dessa måste visa att:

  • vattenstatus inte försämras av projektet
  • projektet inte äventyrar att MKN kan följas

Weserdomen 1