2016-11-02

Geoveta utför en MIFO fas 2 undersökning inför bygge av cirka 100 nya studentbostäder i Haninge. MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) är en arbetsmetod som Naturvårdsverket tagit fram för att göra bedömningar och riskklassa misstänkt förorenade områden.

Det har tidigare funnits grafisk verksamhet i byggnader som nu rivits och Geoveta ska kontrollera om det finns föroreningar på platsen.

Haninge kommuns detaljplan finns att läsa här.

För mer information, kontakta Michaela Gren michaela.gren@geoveta.se.

Bild från stadsbyggnadsförvaltningen, Haninge kommun.