Diplomkurs – Infiltrationslösningar för markentreprenörer

Kursen vänder sig till alla entreprenörer som gräver i fastighet för att anlägga infiltration/markbädd för spillvatten (WC och BDT) samt dagvatten dimensionerad för enskilda avlopp, det vill säga för under 50 personer.

Kursen har som målsättning att utbilda om hur infiltrationsanläggningar/markbäddar fungerar, hur de anläggs, var de kan anläggas samt hur de dimensioneras.

I kursen ingår att lära sig mer om markens egenskaper, hur grundvatten transporteras i marken, hur jordprover i provgropar tas, okulärt kunna se skillnad på olika jordarter, lära sig att utforma samt läsa av en siktkurva och få kunskap om hur en infiltrationsanläggning/markbädd dimensioneras. Vi kommer följa en checklista för de delar som ska ingå när en infiltration/markbädd anläggs. Denna checklista kommer senare att fungera som en egenkontroll-blankett.

Läs gärna mer om kursens innehåll i informationsbladet.

För mer information, kontakta Camilla Rydén:
E-post: camilla.ryden@geoveta.se
Telefon: 073-347 12 62

Kursprogram hittar du här!

Kursansvariga

  • Camilla Rydén, Geoveta
  • Sofie Ericsson, Geoveta
  • Amelia Morey Strömberg, Vatteninfo
  • Bernt Frödin, Upplunda Bygg och Vatten
  • Johan Wingmark, Anders Gustafsson Advokatbyrå KB