Geoveta har arbetat med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för bergtäkten Broberget i Västerås kommun. MKB:n har upprättats som en del av tillståndsprocessen i samband med bergtäktens etablering och under 2016-2017 har ytterligare en MKB upprättats när bergtäkten ansökt om utökning av sin täktverksamhet.

MKB för Bergtäkt Broberget behandlar följande:

 • Energianvändning
 • Bränsleförbrukning
 • Transporter
 • Utsläpp till luft
 • Utsläpp till vatten
 • Dammbekämpande åtgärder
 • Förvaring och hantering av kemikalier, oljeprodukter, sprängmedel, avfall och farligt avfall
 • Uppställning av arbetsmaskiner
 • Säkerhetsåtgärder som skydd mot förorening av mark och grundvatten
 • Efterbehandling
 • Biologisk mångfald
 • Geologiskt intressant miljö
 • Påverkan på ytvattenrecipient
 • Påverkan på ett flertal enskilda brunnar med hänsyn till vibrationer och sprängningsarbete, geohydrologiska aspekter och brunnarnas konstruktion

Uppdragsgivare: Broberget Bergtäkt AB, Tomas Nogelius

Uppdragsledare Geoveta: Eva Rönnberg