paa-vattnetGeoveta är ett konsultbolag inom miljö och geovetenskap och fungerar som expertstöd och problemlösare.
Det innebär att vi har ett brett och djupt kunskapsområde gällande innehåll och fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska processer i mark och vatten. Vi mäter och analyserar i fält, bedömer vad som är onaturliga halter och skeenden, förstår orsakerna och ger åtgärdsförslag.


Hantera miljörisker innan de förvandlas till miljöproblem

Anlita Geovetas erfarna och miljöengagerade konsulter redan på ett tidigt stadium i ditt projekt. Då kan du undvika bygg- och miljöproblem och ta reda på vilka föroreningar som du riskerar att orsaka eller förvärra. Geoveta hjälper dig att kartlägga föroreningarnas utbredning och orsaker och ger dig förslag på åtgärder för att säkra miljön. På det sättet försäkrar vi dig om att ditt projekt inte orsakar miljöproblem och att rätt förebyggande åtgärder vidtagits när ingrepp sker i miljöer med risk för föroreningar eller andra miljörisker. Alla Geovetas tjänster utförs enligt gällande riktlinjer.


Lediga jobb

Vi välkomnar spontanansökningar och tar regelbundet in studenter och praktikanter. För närvarande är vi särskilt intresserade av dig som är dagvattenutredare, byggnadsingenjör, geotekniker eller har kompetens inom förorenad mark. Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar vad du kan tillföra oss. Skicka din ansökan till info@geoveta.se


Kvalitetssäkring

 

Geoveta är certifierade avseende kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

transq-supplier-logo-stamp

Geoveta är godkända enligt TransQ vilket innebär att vi är kvalificerade som leverantörer till Trafikverket, SL, NSB, Jernbanverket med flera.